Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Červený kopec

Vyhledávání

Červený kopec

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-město
Katastrální území: Bohunice
Mapové listy: 2434, 24342
Oblast: Neogén karpatské předhlubně
Lokalizace: 600 m SV od k. 276, 1,7 km JJV od k. 211, cihelna pod krematoriem.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Umělá stěna v opuštěné a zčásti zavezené cihelně.
Technický objekt: hliniště
ID : 783

Geologie

Geologická charakteristika: Na lokalitě Červený kopec se nacházejí eolické sedimenty s fosilními půdami, ležící na fluviálních akumulacích. Vrty a geologickým výzkumem byla dokázána plynulost sedimentace spraší s půdními komplexi PK I - IX, ležících na dalším sprašovém souvrství a sprašových hlínách se 3 dalšími fosilními půdami. Posloupnost sprašových hlín se 6 silně zvětralými fosilními půdami je možno vidět v jz. části studované lokality. Na Červeném kopci můžeme dnes rozlišit přibližně 20 fosilních půd a půdních komplexů. Rozhraní Brunhes / Matuyama sprašové sekvence leží nad mladším štěrkopískovým pokryvem (PK Xa). Není pochyb o tom, že Kuklova terasa na Červeném kopci 4 odpovídá staršímu štěrkopískovému pokryvu patrně již předkvartérního stáří.Tato lokalita je významná i po archeologické stránce. Nálezy staropaleolitických artefaktů ve spraších a fosilních půdách doložily přítomnost člověka již na rozhraní spodního a středního pleistocénu. Další nálezy industrie pocházejí i z mladších kvartérních sedimentů a byly datovány na asi 41 000 let BP .
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kvartér
Témata: stratigrafie, sedimentologie, kvartérní geologie
Jevy: litologické rozhraní
Původ geologických jevů (geneze): eolická (činnost větru)
Hornina: spraš, hlína sprašová, štěrkopísek
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP)
Kód AOPK ČR: 2466     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Světoznámý spodnopleistocénní a střednopleistocénní profil ve spraši s PK I-IX, jeden z nejlepších na světě. Pod stálou ochranou. Vyhlášení ZCHÚ: MěNV Brno, 24. 11. 1970.
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: V současné době (10/2003) jsou ve stěně pozorovatelné pouze spraše v nadloží deluviofluviálních sedimentů, všechny výše uvedené půdní horizonty jsou zarostlé a zasucené, tudíž nepozorovatelné. Pokud má lokalita zůstat v kategorii A, bylo by patrně vhodné fosilní půdy odkrýt. Stav setrvalý (12/2008).
Stav lokality: špatný

Literatura

Zeman, A. (1992): New data on the Quaternary at Červený kopec hill in Brno. - Scripta, Vol. 22, Geology, 123-131. Praha.; Buriánek, D. et al.(2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 24-342 Brno-jih. - MS, Česká geologická služba.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Havlíček Pavel, 29.11.93
Aktualizoval(a): Tomanová Petrová Pavla 30.10.03, Tomanová Petrová Pavla 14.11.08, Tomanová Petrová Pavla 10.12.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 783 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-05-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/783.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Červený kopec - celkový pohled na stěnu opuštěné cihelny, Pavla Tomanová Petrová, 2003
Červený kopec - poloha deluvioeolických štěrků ve spraších, Pavla Tomanová Petrová, 2003
Červený kopec - detailní záběr spraše, Pavla Tomanová Petrová, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]