Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Květnice

Vyhledávání

Květnice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-venkov
Katastrální území: Tišnov
Mapové listy: 2432, 24321
Geologická správní oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: Nápadný vrch nad Tišnovem.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalnatý vrch.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 770

Geologie

Geologická charakteristika: Na návrší Květnice vystupují prekambrické, mylonitizované granitoidní horniny náležející brněnskému masívu. V jejich tektonickém podloží vystupují šedé a narůžovělé křemenné pískovce a slepence, přeměněné místy až na kvarcity, které patří bazálnímu klastickému souvrství pravděpodobně spodnodevonského stáří. Z hydrotermálních roztoků se na puklinách vysrážel baryt (v minulosti těžen) a ametyst. Nejvýše vystupují šedé až světle šedé, většinou laminované vilémovické vápence macošského souvrství givetského stáří (střední devon). Na hojných puklinách se vytvořil jeskynní systém se zajímavou krápníkovou (heliktity) a krystalovou (kalcity) výzdobou. Na Velké skále vystupují křemencové brekcie a laminity patrně se zbytky evaporitických (sebkových) textur - Dvořák - Skoček 1997. V Králově jeskyni zastiženy písky s charakteristickou cenomanskou asociací těžkých minerálů (Otava, 2000).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - brunovistulikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum
Stratigrafie: proterozoikum, paleozoikum
Témata: těžební činnost a její následky, mineralogie, stratigrafie, strukturní geologie (tektonika), sedimentologie, ložisková geologie
Jevy: kras, jeskyně krasová, propast, skalní hradba, zrudnění
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , tektonická, antropogenní (činnost lidská), hydrotermální mineralizace
Hornina: vápenec, granit (žula), pískovec, slepenec (konglomerát) , písek, křemenec
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 204     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jeskynní fenomény ve vápencích. Naleziště ametystu, zbytky hornických děl, botanická lokalita. Vyhlášení ZCHÚ: MŠVU, 8. 4. 1950, č. předpisu: 174.076/49; dodatečná registrace ve Sbírce zákonů (Výnos MK ČSR č. 14.200/88 z 29. 11. 1988).
Střety zájmů: sběratelství
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů vyjma nebezpečí rabování ametystů sběrateli.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Dvořák, J. - Skoček, V. (1997): Evidence of coastal sabkha in the Early Devonian sequence at Tišnov. Western Moravia. - Věst. Čes. geol. Úst., 72, 273-276. Praha. Otava, J. (2000): Paleokrasové výplně typu rudických vrstev na Čebínce a na Květnici.- Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1999, 72-73, VI, Brno.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dvořák Jaroslav, 29.11.93
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 04.02.03, Otava Jiří 04.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 770 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/770.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavel Bokr, 2018
Pavel Bokr, 2018
Pavel Bokr, 2018
Pavel Bokr, 2018
Pavel Bokr, 2018
Pavel Bokr, 2018
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]