Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom u Radimi

Vyhledávání

Lom u Radimi

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kolín
Katastrální území: Radim u Kolína
Mapové listy: 1314, 13143
Oblast: Kutnohorské a čáslavské krystalinikum
Lokalizace: J. od obce Radim, mezi JV. okrajem obce a zastávkou ČSD Chotutice, S. od polní cesty a trati z Radimi do Chotutic.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Bývalý lom v ortorulách kutnohorského krstalinika se dvěma kapsovitými výplněmi křídových sedimentů.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 77

Geologie

Geologická charakteristika: Geologická charakteristika podle V. Zieglera (1982). V lomu zastiženo ortorulové těleso se třemi pegmatitovými žilami s alpskou paragenezí (křemen, křišťál, záhněda, ortoklas, turmalín ad.) Křídové sedimenty jsou uchovány ve dvou kapsovitých výplních obdobného vrstevního sledu. Báze obou kapes je tvořena hrubozrnnými slepenci s písčitým až písčito-vápnitým tmelem (1.1-2.6 m). Slepence obsahují četnou faunu. Vedle valounového materiálu podložních rul, jsou zde i valouny biodetritických vápenců s úlomky pachidontních mlžů. V nadloží jsou písčité vápence (0.4-1.6 m) s Cyclothyris zahalkai Nekvasilová a Pleurotomaria geinitzi Orbigny a nad nimi světlé prachovité slínovce (1.2-2.2 m) se zbytky spongií. Jde o sedimenty středního turonu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - kutnohorské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie, petrologie, mineralogie
Jevy: zkameněliny - fauna, diskordance, deformační stavby, žíla (hydrotermální)
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: migmatit, žilný křemen, vápenec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 308     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: 1. Křídové sedimenty a jejich paleontologický obsah. 2. Tři pegmatitové žíly alpského typu, z nichž na žíle nejblíže k zastávce ČSD Chotusice se vyskytuje hvězdový křemen. Vyhlášení ZCHÚ: KNV Středočeského kraje, 8. 2. 1977.
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: V současné době nejsou, rychlé je zarůstání počvy lomu, houští zcela brání v přístupu ke stěně.
Stav lokality: špatný

Literatura

Ziegler, V. (1982): Mineralogicko - petrografická a paleontologická charakteristika chráněného přírodního výtvoru Lom u Radimi. - Bohemia centralis, 11, 17-28. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Ziegler Václav, 07.11.93
Aktualizoval(a): Štědrá Veronika 23.09.10, Štědrá Veronika 23.09.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 77 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/77.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Přemysl Zelenka, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]