Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Údolí Oslavy a Chvojnice

Vyhledávání

Údolí Oslavy a Chvojnice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-venkov
Katastrální území: Čučice, Ketkovice, Březník, Kladeruby, Kralice, Kuroslepy, Mohelno, Sedlec, Senorady, Sudice, Zňátky.
Mapové listy: 2433,2431, 24332,24313,24311
Geologická správní oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: Údolí Oslavy mezi Náměští nad Oslavou a Čučicemi, údolí Chvojnice mezi Kralicemi a Senoradským mlýnem.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Hluboce zaříznuté údolí s četnými meandry a velkými skalními výchozy.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 767

Geologie

Geologická charakteristika: Údolí řek prořezávají peneplenizovaný terén JV. části Českomoravské vysočiny. Jsou zde instruktivně odkryty profily v horninách moravské části moldanubika (granulity, amfibolity, migmatity, ruly) a moravika (bítešská rula, vranovsko - olešnická skupina). Ve spodní části údolí Chvojnice stopy po těžbě mramoru a grafitu. Četné projevy eroze a rozpadu skalních výchozů (meandry, kamenná moře)(Hanžl Pavel, 23.11.1993). Granulity náměšťsko-moravskokrumlovského tělesa vystupují v malebných skaliscích(např. Lamberk, Jeniševice). Podél celého toku Oslavy se objevují tělesa tmavých hadců (serpentinitů). Přímo v údolí vystupují tmavé kompaktní amfibolity(U Vlasáka, tzv. Tmavé peřeje, Skřipina), někdy i granátové. Ve východní části území se objevují méně metamorfované horniny moravské svorové zóny a olešnické skupiny moravika. Kromě narůžovělých ortorul a migmatitů jsou časté svory , ojediněle i krystalické vápence. Údolí Chvojnice pod Kralicemi proráží horninami moravika, především bítešskou okatou rulou v nichž jsou polohy tmavých amfibolitů (Kozí hřbety). Níže po proudu se objevují krystalické vápence a dolomity, vložky metakvarcitů a grafitických hornin. Vznik horninové stavby tohoto údolí ovlivnilo variské vrásnění v prvohorách. Z geomorfologického hlediska jde o hluboko zaříznutá údolí se zaklesnutými meandry i přímými, někdy tektonicky podmíněnými, úseky která jsou zahloubena v horninách krystalinika západní Moravy. Grafit byl v Čučicích objeven v roce 1845 na jednom z drobných přítoků Oslavy. V roce 1877 byly otevřeny dva doly – Josef I. (délka 102 metru) a Josef II. (délka 64 metru). Mezi lety 1879 a 1890 bylo v vytěženo celkem 3174 tun grafitu. Grafit nebyl příliš kvalitní (zejména znečištění pyritem), proto byly těžba v roce 1924 ukončena. Dnes je možné navštívit dobře zachovalý portál štoly Jozefův důl některé další zbytky po těžbě v jeho okolí.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie, petrologie, geomorfologie, těžební činnost a její následky
Jevy: charakteristická hornina, meandry, koryto řeky, skála, kamenné moře
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), akvatická (činnost vody)
Hornina: granulit, amfibolit, rula, migmatit, ortorula, mramor (krystalický vápenec, dolomit), serpentinit (hadec)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 624     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Krajinářsky významné, hluboce zaříznuté údolí, místy až kaňonovitého charakteru, výrazné meandry, geologicky instruktivní profily, pozůstaky po těžbě grafitu. Díky různorodé horninové stavbě je zachována přirozená vegetace s vysokou druhovou pestrostí organismů. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Brno-venkov, 22. 5. 1975; změny nebo doplnění: OÚ Třebíč, 27. 9. 1990.(Centrální část divokého údolí v okolí Lamberku a sedleckého hradu je je navržena k vyhlášení NPR Divoká Oslava. Čech L.,Šumpich J., Zabloudil V. a kol. (2002))
Střety zájmů: rekreace, zemědělství
Popis střetů zájmů: Oblast je významnou rekreační oblastí, krom toho ji ohrožují černé skládky a možnost splachů z polí nad údolím.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Čech L.,Šumpich J., Zabloudil V. a kol. (2002): Jihlavsko In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str 303, Praha.; Peštál, F. (1991): Štoly na grafit v Čučicích. Naším krajem, 3, 48-50.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hanžl Pavel, 23.11.93
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 28.08.12, Buriánek David 09.11.12, Kukal Zdeněk 28.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 767 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/767.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Kristýna Hrdličková (Buriánková), 2000


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]