Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Miroslavské kopce - Markův kopec

Vyhledávání

Miroslavské kopce - Markův kopec

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Znojmo
Katastrální území: Miroslav
Mapové listy: 3411, 34112
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér boskovické brázdy a orlické pánve
Lokalizace: Lom na Markově kopci k. 303, J. od Miroslavi.GPS: 48°56,411´N 16°18.936´E
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný lom.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 764

Geologie

Geologická charakteristika: Na lokalitě lze spatřit částečně zrnitostně vytříděné a opracované šedočervené permokarbonské slepence, ozn. jako miroslavské slepence (brekcie). Slepencové valouny jsou oválné, polozaoblené až poloostrohrané, velikost největšího klastu je až 30 cm. Ve valounech dominují vápence macošského souvrství, dále pak byly zastiženy granitoidy, diority, ruly, amfibolity, svory, břidlice, droby a křemen. Ve slepencích se nacházejí drobné pískovcové polohy (mocnost lavic do 10 cm). Na jejich vrstevních plochách jsou velmi dobře zachované proudové čeřiny a bahení praskliny. Směr a úklon vrstev je: 84/25; 100/30. Směr a úklon drobných asymetrických čeřin je 183/1 na ploše 100/20. Slepence představují z hlediska depozičního prostředí sedimenty aluviálních kuželů (pravděpodobně mediální části), s dobře zachovanými sedimenty ukládající se mimo koryta - pískovcové vložky.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - mladší paleozoikum příkopů (brázd) - boskovický příkop (brázda)
Stratigrafie: paleozoikum - perm
Témata: stratigrafie, sedimentologie, litologie, botanika
Jevy: bahenní praskliny, čeřiny, výchoz, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slepenec (konglomerát)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP)
Kód AOPK ČR: 2265     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Je součástí území NPP - Miroslavské kopce. Typická ukázka miroslavské brekcie, facie permokarbonských sedimentů s dobře zachovanými sedimentárními strukturami.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučeno k terénní rekognoskaci beze změny 28.10.2009; Po terénní revizi lokalita je v pořádku a je udržovaná. 29.07.2011;

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str. 617-618, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Květoňová, 25.05.90
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 15.11.08, Gilíková Helena 01.11.08, Gilíková Helena 28.10.09, Gilíková Helena 29.07.11, Gilíková Helena 29.07.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 764 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/764.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Střídání nevytříděných, šedočervených permokarbonských brekcií s jemnějšími polohami drob a arkóz. Ve valounech dominují vápence, dále pak byly zastiženy granitoidy, diority, ruly, amfibolity, svory, břidlice, droby a křemen. Na vrstevních plochách jsou velmi dobře zachované čeřiny, bioglyfy a bahení praskliny. , Helena Gilíková, 2009
Permokarbonské brekcie obsahují především klasty vápenců., Helena Gilíková, 2009
Proudové čeřiny., Helena Gilíková, 2009
Na bázi pískovcových (arkózových) lavicích se zacchovaly bahenní praskliny., Pavla Tomanová Petrová, 2009
Střídání nevytříděných, šedočervených permokarbonských brekcií s jemnějšími polohami drob a arkóz. Ve valounech dominují vápence, dále pak byly zastiženy granitoidy, diority, ruly, amfibolity, svory, břidlice, droby a křemen. Na vrstevních plochách jsou velmi dobře zachované čeřiny, bioglyfy a bahení praskliny. , Pavla Tomanová Petrová, 2009
Pavla Tomanová Petrová, 2009
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]