Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hušák - vrcholová skaliska

Vyhledávání

Hušák - vrcholová skaliska

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Svitavy
Katastrální území: Městečko Trnávka - Lázy
Mapové listy: 2421, 24211
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: S. od kóty 625,6 Hušák, 3 km JZ. od M. Morávky.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Balvanité výchozy ve hřbetu.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 760

Geologie

Geologická charakteristika: Střední a hrubé, místy až balvanité mírovské slepence náležející k mohelnickému souvrství (karbon, kulm). V drobnější frakci převažují silně křemenné valouny, mezi hrubými valouny dominují až balvany metapískovce, krystalické břidlice nebo spilitů. Matrix tvoří zelenavé metadroby. Hrubší slepence jsou vázány téměř výhradně na vrcholový hřbet. V nižších polohách přecházejí slepence do poloh, kde se velmi nepravidelně střídají zbřidličnatělé droby s drobnými až štěrčíkovitými slepenci. Naměřené lineace a foliace dávají tušit, že slepence jsou zvrásněny do ležatých vrás jak bylo zjištěno na jiných lokalitách: F=125-150/10, F=178/10.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - mírovské paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon, paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm
Témata: stratigrafie, sedimentologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: skála
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slepenec (konglomerát)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Velmi dobře zachovalé, čerstvé valouny až balvany v esteticky působivých balvanitých slepencích.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Přírodní výchozy, nehrozí destrukce 05.11.2011;

Literatura

Otava, J. - Maštěra, L. - Hanžl, P. (1994): Nové poznatky o geologii jižní a střední části malonínské hrásti. - Geol. výz. na Mor. Slez. v roce 1993. Brno.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Otava Jiří, 14.11.94
Aktualizoval(a): Otava Jiří 05.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 760 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/760.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní výchozy na vrcholu hřbetu Hušák tvoří poloha slepenců modelovaných mrazovým zvětráváním., Jan Vítek, 2014
Jiří Otava, 2005


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]