Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Písečný přesyp u Osečka

Vyhledávání

Písečný přesyp u Osečka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Nymburk
Katastrální území: Oseček
Mapové listy: 1314, 13143
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: S. konec obce Oseček , Na přívoze.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Drobná písečná duna.
ID : 76

Geologie

Geologická charakteristika: Písečný přesyp vzniklý během pozdního glaciálu (13 000 - 11 000 př.n.l.) vyvátím materiálů z fluviálních sedimentů (labských teras). Nepravidelně migrující těleso bylo překážkou v rozmachu zemědělství a proto bylo postupně stabilizováno umělým osázením v období rozvoje zemědělství během 18-19. století. Písky jsou jemně až středně zrnité, přítomna je i prachovitá složka (maxima v rozsahu 0.125 - 0.6 mm podle J. Sekyry).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: geomorfologie, botanika, kvartérní geologie
Jevy: písečný přesyp
Původ geologických jevů (geneze): eolická (činnost větru)
Hornina: písek
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1172     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jeden z mála reliktů vátých písků v Polabí. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Nymburk, 23. 6. 1989.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Je nutno chránit i s vegetačním krytem fixujícím těleso.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Nebyla použita

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pražák Jiří, 03.11.94
Aktualizoval(a): Holásek Oldřich 09.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 76 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-16]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/76.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Písečný přesyp vzniklý během pozdního glaciálu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Písečný přesyp vzniklý během pozdního glaciálu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Písečný přesyp vzniklý během pozdního glaciálu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]