Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rudice - Seč

Vyhledávání

Rudice - Seč

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Rudice
Mapové listy: 2441, 24411
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Pískovna Seč na jz. okraji Rudice, u silnice směrem z Rudic do Olomučan
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Patrový jámový lom, v současné době netěžený (200 × 400 × 50 m) . Rudické vrstvy cenomanu, které a považujeme za výplň depresí a nerovností předcenomanského povrchu devonských vápenců macošského souvrství.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 759

Geologie

Geologická charakteristika: Mezi obcemi Rudice a Olomučany se pod jurskými karbonáty a spodnokřídovými sedimenty, tzv.rudickými vrstvami, nachází silně členitý reliéf, představovaný až 100 m hlubokými nálevkovitými a vanovitými depresemi, považovanými za nejstarší projevy krasovění v oblasti Moravského krasu a ve východní části Českého masívu. Podle nejnovějších výzkumů vznikly ve dvou fázích tropického zvětrávání ve spodní křídě a v paleogénu rozpouštěním vápenců pod propustnými pokryvnými útvary. V současné době jsou tyto deprese vyplněny rudickými vrstvami představujícími přeplavené zbytky a produkty kaolinicko - lateritického zvětrávání. Při rozrušování bazální plochy splavovaly roztoky prosakující zvětralinovým pláštěm do tvořících se prohlubní sloučeniny železa, které se srážely na styku s karbonátovým podložím. Ve spodní části rudických vrstev tak nacházíme limonitové konkrece s příměsí hematitu, jejich těžba je uváděna již z halštatského a staroslovanského období a následně podmínila vznik železářské výroby na Blanensku. Směrem do nadloží je vyvinuto asi 70 m mocné souvrství tvořené mnohonásobně se opakujícími vrstvami kaolinických křemenných písků, červenavě zbarvených železitých pískovců a pestrých kaolinických jílů. Tyto vrstvy obsahují četné pazourky, rohovcové konkrece a křemité geody, na povrchu jsou rozšířeny čočkovité vrstvy křemenných oblázkových štěrků. Nejsvrchnější část souvrství je tvořena sprašovými hlínami proměnlivé mocnosti. Při východním okraji lomu se vyskytují izolované zbřidličnatělé devonské vápence se spiriferovou faunou. Z rudických vrstev pocházejí i další četné paleontologické nálezy především amonitů, ježovek, mlžů a hub. Na horní výchozové hraně jihovýchodního cípu pískovny můžeme sledovat intenzivní kliváž v subvertikálních silně zbřidličnatělých tmavých vápencích macošského souvrství.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - další výskyty křídy, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - jura Českého masivu - jura v Moravském krasu a v okolí Brna
Stratigrafie: mezozoikum - křída - spodní křída
Témata: stratigrafie, sedimentologie, ložisková geologie, mineralogie, těžební činnost a její následky
Jevy: krasová kapsa, zrudnění, inkrustace, zvrstvení, zkameněliny - fauna, kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost)
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání, sedimentární , antropogenní (činnost lidská), chemogenní
Hornina: jíl, písek, rohovec, vápenec, štěrk
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: V současnosti jediný odkryv sedimentologicky unikátních spodnokřídových sedimentů uložených v hlubokých krasových depresích (geologické varhany), označovaných jako rudické vrstvy. Lokalita je významná též z mineralogického a petrografického hlediska (nálezy křemenných geod, resp. geod tvořených modifikacemi SiO2, přítomnost limonitových konkrecí s příměsí hematitu, hojné výskyty jurských rohovců). Profil má bezprostřední význam pro objasnění některých otázek souvisejících s geologickým vývojem území Moravského krasu a je mimořádně vhodný pro exkursní účely.
Součást VCHÚ: CHKO Moravský kras
Střety zájmů: rekultivace, právo vlastnické, jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Případné obnovení těžby, nebezpečí depozice odpadů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Navrženo k ochraně. Mimořádně instruktivní exkurzní lokalita, ohrožená těžko předpokládatelnými zájmy majitelů. 05.11.2011;

Literatura

Dvořák, J. (1953): Ke genezi rudických vrstev. - Čs. Kras, 6, 8-10, 218-219. Brno. Burkhardt R. (1964): Příspěvek k poznání krasových zjevů Rudické plošiny. - Kras v Československu, 1, 17-22. Brno. Burkhardt R. (1974): Rudická plošina v Moravském krasu - část I.: Příspěvek k teorii fosilního krasu a geologického vývoje. - Čas. Mor. muz., Vědy přír., 59, 37-58. Brno. Bosák, P. (1979): Spodnokřídový fosilní kras rudické plošiny v Moravském krasu. - Čs. Kras, 31, 56-67. Praha.; Otava, J. et al (in prep 2013): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000 list Jedovnice 24-411.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Štelcl Jindřich, 30.11.93
Aktualizoval(a): Otava Jiří 05.11.11, Kukal Zdeněk 12.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 759 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-07-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/759.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Bývalá pískovna Seč na okraji Rudic - rudické vrstvy reprezentované kaolinickými křemennými písky, červenavě zbarvenými železitými písky a pískovci a pestrými kaolinickými jíly, Pavla Tomanová Petrová, 2021
Bývalá pískovna Seč na okraji Rudic - rudické vrstvy reprezentované kaolinickými křemennými písky, červenavě zbarvenými železitými písky a pískovci a pestrými kaolinickými jíly, Pavla Tomanová Petrová, 2021
Bývalá pískovna Seč na okraji Rudic - rudické vrstvy reprezentované kaolinickými křemennými písky, červenavě zbarvenými železitými písky a pískovci a pestrými kaolinickými jíly, Pavla Tomanová Petrová, 2021
Bývalá pískovna Seč na okraji Rudic - rudické vrstvy reprezentované kaolinickými křemennými písky, červenavě zbarvenými železitými písky a pískovci a pestrými kaolinickými jíly, Pavla Tomanová Petrová, 2021
Značení naučné stezky Rudické doly vedoucí v okruhu asi 4,5 km kolem Rudic dokumentuje zajímavosti zdejší těžařské minulosti, Pavla Tomanová Petrová, 2021
Pískovna na okraji Rudic. Rudické vrstvy reprezentované kaolinickými křemenných písky, červenavě zbarvenými železitými pískovci a pestrými kaolinickými jíly - přeplavené zbytky a produkty kaolinicko - lateritického zvětrávání., Pavel Bokr, 2016
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]