Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Holštejnská jeskyně

Vyhledávání

Holštejnská jeskyně

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Holštejn
Mapové listy: 2423, 24233
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Holštejnské údolí, s.okraj Moravského krasu 20 km sv. od Brna, 1100 m sv. od kóty 496 a 2100 m sz. od kóty 553.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Odkryvy v sedimentech vyplňujících jeskyni.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 758

Geologie

Geologická charakteristika: Ústí Holštejnské jeskyně (tzv. Nezaměstnaných) se nalézá při z.úpatí Holštejnského údolí. Jeskyně je téměř celá vyplněna fluviálními sedimenty, ve kterých je vykopáno přes 450 m chodeb. Tyto tunely jedinečným způsobem odkrývají celé sedimentární těleso, tvořené třemi různě starými akumulacemi fluviálních sedimentů. Na nejstarších zvětralých písčitých štěrcích se místy zachovala poloha sintru, který má inverzní paleomagnetickou polaritu. To znamená, že stáří sintru i podložních písčitých štěrků je větší než hranice spodní/střední pleistocén (paleomagnetická hranice Brunhes/Matuyana). Nelze vyloučit ani tercierní stáří. Druhá akumulace fluviálních sedimentů je místy opět překryta relikty sintrových desek. O stáří těchto sedimentů nevíme zatím nic bližšího. Nejmladší akumulace je pravděpodobně svrchnopleistocenního stáří - přesné stratigrafické zařazení bude možné na základě paleomagnetického záznamu v sedimentech a radiometrického datování karbonátu (U/Th metoda), který se zachoval v klastických sedimentech. V této nejmladší akumulaci jsou pomocí studia magnetických vlastností minerálů zjišťovány změny prostředí ovlivňující sedimentaci v jeskyni, studiem izotopů O,C v sintrech jsou zjišťovány klimatické poměry. Lokalita se nachází v přírodní rezervaci Bílá voda, která je součástí CHKO Moravský kras.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - Moravský kras
Stratigrafie: paleozoikum - devon, kenozoikum - kvartér - pleistocén
Témata: stratigrafie, sedimentologie, petrologie
Jevy: jeskyně krasová, vrstva
Původ geologických jevů (geneze): antropogenní (činnost lidská), sedimentární , akvatická (činnost vody)
Hornina: písek, vápenec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1186     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita má značný význam pro řešení otázek stratigrafických, sedimentologických, pro rekonstrukci paleoprostředí. Je součástí PR- Bílá voda (id 3018)
Součást VCHÚ: CHKO Moravský kras
Střety zájmů: jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Česká speleologická společnost versus Obecní úřad Holštejn.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme významné geologické fenomény na lokalitě zahrnout pod ochranu. Velmi cenné profily jeskynními sedimenty, stav stěn zakozervován 05.11.2011;

Literatura

Bosák P.(1990): Revizní návštěva lokality Holštejnská jeskyně a přilehlých prostor systému.-Speleo,2,ČSS,33-35. Glozar P.(1979): Studium sedimentů vyšší jeskynní etáže mezi Macochou a jeskyní Řečiště.-MS dipl.práce, UJEP Brno. Horáček I. - Ložek V.(1988): Paleozoology and the Mid-European Quaternary past: scope of the approach and selected results.-Rozpr.ČSAV, Tř.mat.-přírodověd.,98,89-90. Otava J. - Vít J.(1992): Paleohydrography of the northern tributaries of the Punkva River reconstructed from the analysis of cave sediments.-Scripta MU Brno, 22, Geology, 141-156. Pelíšek J.(1978): Jeskynní sedimenty v krasové oblasti Holštejna (Moravský kras).-Speleolog.věstník, 10,23-29. Přibyl J.(1973): Paleohydrography of the caves in the Moravian Karst (Moravský kras).-Stud.Geogr.(Brno), 28. ;Baldík, V. et al. (2016): Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000 24-233 Ostrov u Macochy. MS Archiv České geologické služby.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kadlec Jaroslav, 29.11.93
Aktualizoval(a): Otava Jiří 05.11.11, Baldík Vít 14.04.16

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 758 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/758.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vstup do jeskyně., Vít Baldík, 2017


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]