Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Zazděná jeskyně

Vyhledávání

Zazděná jeskyně

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Vavřinec
Mapové listy: 2423, 24233
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Pustý žleb, 200 m od Punkevních jeskyní, 12 km od Brna sv.směrem, 400 m jz. od k.350, 1300 m jjz. od k.414
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Odkryvy v sedimentech vyplňujících jeskyni.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 757

Geologie

Geologická charakteristika: Zazděná jeskyně (ev.č.320) je zcela vyplněna sedimenty, ve kterých nechal K.Absolon vykopat v letech 1940-42 chodbu dlouhou 330 m, v zadní části jeskyně pak chodba odkrývá profil s převýšením 33 m. Jedná se vedle Holštejnské jeskyně o největší odkryvy v kvartérních sedimentech v Moravském krasu. V sedimentech vchodové facie byly v roce 1958 vykopány dvě sondy (Panoš 1961, Pelíšek 1975). Vnitrojeskynní facii reprezentují lakustrinní sedimenty v s.části jeskyně, které jsou minimálně 33 m mocné. Zjištěné stáří těchto sedimentů je na základě měření paleomagnetismu větší než hranice spodní/střední pleistocen (paleomagnetická hranice Brunhes/Matuyama)(Šroubek - v tisku). V horizontální části vykopané chodby dlouhé 330 m jsou odkryty fluviální sedimenty pravděpodobně svrchnopleistocenního stáří. Přesné stratigrafické zařazení bude možné na základě měření paleomagnetického záznamu v sedimentech a radiometrického datování sintru (U/Th metoda), který se zachoval v klastických sedimentech. Sedimenty Zazděné jeskyně mají velký význam pro objasnění procesů, které se odehrávaly ve vývěrové oblasti Punkvy ve svrchním pleistocénu (Kadlec - v tisku). Ve fluviálních sedimentech Zazděné jeskyně jsou zachovány unikátní sedimentární textury (např. různé typy zvrstvení, textury vznikající únikem vody ze sedimentu), které jsou v současné době zpracovávány pro tisk. Lokalita se nachází v národní přírodní rezervaci Moravský kras - střed, která je součástí CHKO Moravský kras.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: paleozoikum - devon, kenozoikum - kvartér - pleistocén
Témata: sedimentologie, geologie, geomorfologie, kvartérní geologie, litologie, mineralogie, stratigrafie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: kras, zlom, zkameněliny - fauna, vrstva, jeskyně krasová, inkrustace, bahenní praskliny
Původ geologických jevů (geneze): antropogenní (činnost lidská), gravitační, akvatická (činnost vody), sedimentární
Hornina: jíl, písek
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 290     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Je součástí území NPR - Vývěry Punkvy (id 746). Stratigrafický a sedimentologický význam lokality
Součást VCHÚ: CHKO Moravský kras
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Kadlec J.(v tisku): Sedimenty Zazděné jeskyně.- Speleo,ČSS,Praha.; Panoš V.(1961): Sloupské ponorové údolí a jeho vztah ke kvartérnímu krasovému cyklu.-MS disertační práce, Státní knihovna. Pelíšek J.(1975): Sedimenty jeskyně Zazděná ve střední části Moravského krasu.-Spel.věstník,6,7-17. Přibyl J.(1972): Příspěvek k sedimentologickým poměrům jeskyně Zazděná v Pustém žlebu (Moravský kras).-Spel.věstník,1,34-40. Vít J.(1990): Asociace těžkých minerálů v sedimentech jeskyní Moravského krsau.-MS dipl.práce,MU Brno.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kadlec Jaroslav, 29.11.93
Aktualizoval(a): Otava Jiří 14.11.08, Kukal Zdeněk 12.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 757 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-10-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/757.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vstup do jeskyně v Pustém žlebu., Vít Baldík, 2017


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]