Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Únanov

Vyhledávání

Únanov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Znojmo
Katastrální území: Únanov
Mapové listy: 3411, 34113
Geologická správní oblast: Neogén karpatské předhlubně
Lokalizace: Opuštěný lůmek ležící j. od silnice Únavov-Výrovnice, 300 m VSV od koty 312.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný malý silně zarostlý lůmek s výchozy a kusy arkózovitého pískovce.
Technický objekt: lom
ID : 751

Geologie

Geologická charakteristika: Na lokalitě vystupuje na ploše asi 100x70 m ojedinělý relikt bílého arkozovitého pískovce s valouny křemene čočkovitého tvaru nebo nepravidelně uloženými. Mocnost arkozovitého pískovce nepřesahuje 5 m. Hornina byla v minulosti příležitostně těžena, dnes je lůmek opuštěný, zčásti zasucený a zarostlý vegetací. Izolované bloky těchto hornin se povalují v okolí lůmku. Tento relikt byl původně považován za ekvivalent arkozových pískovců známých z lomu u Tasovic a kladených do sp. až stř. devonu (bez faunistických důkazů). Po roce 1980 byly nalezeny bloky litologicky podobných arkozových pískovců až křemenců v skeletu kaolinového ložiska v Úvanově. Některé z nich mají kuriozně zvětralý povrch, připomínající silné zkrasovatění. Nedávný rozbor asociace průsvitných těžkých minerálů pískovců změnil stratigrafické zařazení, na základě dominance staurolitů byly horniny zařazeny do spodního miocénu jako silicifikované psamity a psemity (produkt kaolinického zvětrávání).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: geologie, petrologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Denudační relikt tercierní silicikrusty
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Remízek v poli bujně zarůstá vegetací.
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: doporučuji terénní revizi 25.9.2012; Remízek v poli bujně zarůstá vegetací, příchod přes pole, nelze autem dojet k lokalitě. 12.8.2016;

Literatura

Čtyroký, P. - Batík, P. et al. (1983): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000 34-113 Znojmo. - ÚÚG Praha. Otava, J. (1997): Křemenné arkózové pískovce mezi Únanovem a Tvořihrází: devonská klastika, nebo relikty tercierní durikrusty?- Geol. výzk.Mor.Slez.v r. 1996, 4, 37-38, Brno

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Čtyroký Pavel, Jiří Otava, 03.12.93
Aktualizoval(a): Tomanová Petrová Pavla 30.10.03, Tomanová Petrová Pavla 25.09.12, Tomanová Petrová Pavla 10.03.15, Tomanová Petrová Pavla 12.08.16

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 751 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/751.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Blok arkózovitého pískovce., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Blok arkózovitého pískovce - detail., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Blok arkózovitého pískovce s valounky křemene., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Únanov - zvětralé relikty na povrchu bílého arkózovitého pískovce, Pavla Tomanová Petrová, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]