Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Státní lom - Čelechovice na Hané

Vyhledávání

Státní lom - Čelechovice na Hané

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Prostějov
Katastrální území: Čelechovice na Hané
Mapové listy: 2424, 24241
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Opuštěný velký lom S. od Čelechovic.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný lom s vrstevním sledem devonských vápenců
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 747

Geologie

Geologická charakteristika: Odkryt je mocný sled tmavě šedých dolomitů a dolomitických lažáneckých vápenců náležejících k macošskému souvrství, stáří svrchní eifel (střední devon). V jejich nadloží vystupuje denudační relikt asi 5 m mocný čelechovických vápenců s bohatou faunou (stratotyp)(viz Růžičkův lom).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: paleontologie, stratigrafie, botanika, geologie, kvartérní geologie, ložisková geologie, mineralogie, petrologie, sedimentologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: kras, krasová kapsa, vrstva, zkameněliny - fauna, stratotyp
Původ geologických jevů (geneze): antropogenní (činnost lidská), sedimentární , gravitační, zvětrávání
Hornina: vápenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP)
Kód AOPK ČR: 6125     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Odkrytý sled vrstev středního devonu včetně nalezišť bohaté fauny. Klasický a dnes jediný velký odkryv v raně diagenetických dolomitech a dolomitických vápencích svrchního eifelu. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Prostějov, 18. 7. 1974; změny nebo dpolnění: ONV Prostějov, 27. 9. 1990. Od roku 2017 součást NPP Kosířské lomy (Vyhláška 106/2017 Sb).Součástí ochrany je odkrytý geologický profil, naleziště zkamenělin prvohorní fauny a krasové jevy v souvrství devonských vápenců.
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Skládka odpadu.
Stav lokality: dobrý

Literatura

nebyla použita

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dvořák Jaroslav, 22.11.93
Aktualizoval(a): Otava Jiří 03.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 747 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/747.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vrstevní sled devonskými vápenci., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2013
Odkrytý sled vrstev středního devonu včetně nalezišť bohaté fauny. , Tomáš Lehotský, 2011
Vrstevní sled devonskými vápenci., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Odkrytý sled vrstev středního devonu včetně nalezišť bohaté fauny. , Tomáš Lehotský, 2009
Tomáš Kumpan, 2008
Vrstevní sled devonskými vápenci., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2005


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]