Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vývěry Punkvy

Vyhledávání

Vývěry Punkvy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Lažánky, Ostrov, Suchdol, Těchov, Vilémovice
Mapové listy: 2423, 24233,24411
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: 6 km V. od Blanska.,v jižní části Pustého žlebu
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Krasové území
Exkurzní lokalita: ano
ID : 746

Geologie

Geologická charakteristika: Území leží v centrální části Moravského krasu, je tvořeno střednodevonskými vápenci macošského souvrství, které jsou intenzivně zkrasověny. V oblasti se nachází krasové žleby, komplikovaný jeskynní systém (např. Amatérská j., Punkevní j., Kateřinská j. a mnj.), propast Macocha a mnoho dalších krasových jevů. Jedná se o unikátní přírodní výtvor v moravské krasové oblasti. Součástí celého chráněnného území jsou dilčí významné geologické lokality:Macocha (id 1276), Punkevní jeskyně (id 1278), Zazděná jeskyně (id 757), Rokle u Štajgrovy jeskyně (id 733), Jeskyně Štajgrovka (id 3915) Rokle u Štajgrovy jeskyně(id 733)Nové Dvory - Na dlouhých (id 3916), Zřícenina Blanseku (id 3917) a Lažánky opuštěný lom (id 734)
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: botanika, geomorfologie, stratigrafie, archeologie, geologie, historie, hydrogeologie, těžební činnost a její následky, kvartérní geologie, mineralogie, paleontologie, petrologie, sedimentologie, strukturní geologie (tektonika), zoologie
Jevy: kras, bahenní praskliny, čeřiny, dejekční kužel, diskordance, inkrustace, kamenné moře, konkrece, jeskyně krasová, krasová kapsa, meandry, evorzní hrnec, pramen, propast, říční terasa, sesuv, skalní brána (most), skalní defilé, skalní hradba, skalní komín, skalní ohlaz, skalní okno, skalní ostroh, skalní plotna, skalní převis , skalní stěna, skalní věž, sluňák, soutěska, skalní strž (rokle), suť, suťové pole, škrapy, tektonické zrcadlo, vodopád, vrása, vrstva, závrt, zkameněliny - fauna, zkameněliny - flora, zlom, žíla (magmatická), kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost)
Původ geologických jevů (geneze): antropogenní (činnost lidská), organogenní (činnost organizmů), sedimentární , akvatická (činnost vody), gravitační, zvětrávání
Hornina: vápenec
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 290     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Unikátní krasové území v centrální části Moravského krasu, jeskynní soustava, propast Macocha. Přirozená přírodní společenstva. Vyhlášení ZCHÚ: MŠANO, 31. 12. 1933, č. předpisu: 143.547/33.
Součást VCHÚ: CHKO Moravský kras
Střety zájmů: turistika, vodní zdroje, zemědělství
Popis střetů zájmů: Území je intenzivně turisticky využíváno, v letních měsících je zde silný automobilový provoz, velká návštěvnost, splachy z okolních polí ohrožují možné zdroje pitné vody.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Musil, R. et al. (1993): Moravský kras, labyrinty poznání. - Adamov., Kříž J., 2000: Lower Palaeozoic, Upper Cretaceous and Quaternary of Bohemia. - Excursion guidebook, European Assotiation for the Conservation of the Geological Heritage, June 1st - June 9th, str. 39 - 40. Praha. + informace ze Správy jeskyní Moravského krasu.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hanžl Pavel, 23.11.93
Aktualizoval(a): Otava Jiří 03.11.08, Gürtlerová Pavla 05.11.08, Gürtlerová Pavla 03.10.17, Kukal Zdeněk 12.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 746 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/746.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Informační cedule na naučné stezce nad Amatérskou jeskyní., Pavla Gürtlerová, 2012
Naučné stezka nad Amatérskou jeskyní., Pavla Gürtlerová, 2012
Skalní Čertův most ve vilémovických vápencích macošského souvrství., Jiří Otava, 2002
Jiří Rudolský, 2002
Horní úzká v Suchém Žlebu, Jiří Rudolský, 2002
Vývěr Punkvy - sintrová výzdoba ve Staré Amatérské jeskyni, Pavel Hanžl, 1998
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]