Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Čertovy hrady

Vyhledávání

Čertovy hrady

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Trutnov
Katastrální území: Dvůr Králové,Lipnice
Mapové listy: 0344, 03443
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: 3.5 km od středu Dvora Králové, na S. svahu Záleského vrchu.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skaliska a balvaniště v křídových pískovcích cenomanského stáří
ID : 74

Geologie

Geologická charakteristika: Zvičínský zlom SZ-JV. směru, probíhající zde nad železniční tratí, způsobil rozrušení zdejších křídových pískovců cenomanského stáří a následný vznik balvaniště. Cenomanské stáří pískovců je prokázáno relativně hojnou, avšak špatně zachovalou makrofaunou s význačnými druhy Merklinia aspera (Lam.) a Neithea aequicostata (Lam.). Část pískovců je však i sladkovodního původů. Pískovce jsou zrnitostně velmi proměnlivé, místy až slepencové. Možnost korelace s neporušeným vrstevním sledem skýtá nedaleká klasická lokalita Stanovice a lomy u Doubravice. Obdobná balvaniště cenomanských pískovců jsou i na protilehlém Hořickém hřbetu (vázaná na tamní mlázovický zlom).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - labský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman
Témata: geologie, strukturní geologie (tektonika), geomorfologie
Jevy: kamenné moře
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2463     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ukázka destrukce křídových sedimentů na zvičínském zlomu, přírodní památka od r. 1949.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Soukup, J. (1934): Několik poznámek o křídě v okolí Dvora Králové nad Labem,-Věst.geol.úst. ČSR, 10, 111-121 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pražák Jiří, 04.11.94
Aktualizoval(a): Čech Stanislav 07.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 74 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/74.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalnatý hřeben z křemenných glaukonitických pískovců svrchnokřídového stáří (perucko-korycanské souvrství, cenoman), rozrušený mrazovým zvětráváním do blokovitých skalních výchozů a rozsáhlého balvaniště. , Jan Vítek, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]