Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Jeskyně Pekárna

Vyhledávání

Jeskyně Pekárna

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-venkov
Katastrální území: Mokrá u Brna
Mapové listy: 2441, 24413
Geologická správní oblast: Drahanský a mírovský kulm, moravský a mladečský kras
Lokalizace: 2 km SZ. od Mokré.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Rozsáhlá vstupní partie jeskyně.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 739

Geologie

Geologická charakteristika: Jeskyně Pekárna je vytvořena ve světlešedých hrubě lavicovitých vilémovických vápencích macošského souvrství, stáří frasn (svrchní devon). Neznámého stáří je štěrková výplň jeskyně (neogén ?). V nadloží štěrků vystupují v zadní části jeskyně vápencové sutě s žlutou sprašovou hlínou a při vchodu kulturní vrstvy mladého pleistocenu (würm) s velmi hojnými kamennými i kostěnými nástroji mladopleistocéních lidí (Homo sapiens fosilis, aurignacien, magdalenien). Jeskyně byla osídlena v neolitu a později.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon, kenozoikum - neogén
Témata: archeologie, geomorfologie, stratigrafie, geologie, hydrogeologie, kvartérní geologie, paleontologie, sedimentologie
Jevy: kras, jeskyně krasová, skalní komín, vrstva, zkameněliny - fauna, skalní stěna, říční terasa, zlom
Původ geologických jevů (geneze): antropogenní (činnost lidská), akvatická (činnost vody), sedimentární , gravitační
Hornina: vápenec, štěrkopísek
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 143     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Archeologické naleziště chráněné od roku 1933. Vyhlášení ZCHÚ: MŠANO, 31. 12. 1933, č. předpisu: 143.547/33.
Součást VCHÚ: CHKO Moravský kras
Střety zájmů: těžba povrchová, turistika
Popis střetů zájmů: Velmi vážně ohrožená lokalita postupující těžbou z lomu cementárny v Mokré.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Musil, R. et al. (1993): Moravský kras, labyrint poznání. - Adamov.;Gilíková H. et al. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 24-413 Mokrá-Horákov. – MS Čes. geol. služ. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dvořák Jaroslav, 22.11.93
Aktualizoval(a): Otava Jiří 03.11.08, Otava Jiří 14.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 739 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/739.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2008
Pavla Gürtlerová, 2008
Pavla Gürtlerová, 2008
Petr Čoupek, 2006
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2006


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]