Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Helišova skála - droby

Vyhledávání

Helišova skála - droby

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Šošůvka
Mapové listy: 2423, 24233
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Opuštěný lom na SV. okraji Šošůvky.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Velký opuštěný lom - protivanovské souvrství, brodecké droby: středně až hrubě zrnité masivní droby
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 736

Geologie

Geologická charakteristika: Velký opuštěný zčásti zatopený lom, v němž se střídají hrubě lavicovité a masivní střednozrnné droby s polohami gradačně zvrstvených rytmů, tvořených jemnozrnnou drobou, prachovcem a prachovitou břidlicí. Vrstvy náležejí brodeckým drobám protivanovského souvrství, stáří spodní visé (vyšší část spodního karbonu). V lomu převládají masívní polohy drob, které jsou až 9 m mocné jsou hrubě až jemně zrnité, šedé až modrošedé, v navětralém stavu šedohnědé až hnědošedé barvy. Mocnější polohy drob nejsou gradačně zvrstvené. Ve spodní části vystupuje 10 m poloha rytmitů s pozitivním gradačním zvrstvením. Polohy rytmitů jsou 1-4 cm mocné a mají výraznou pozitivní gradaci. V hrubě zrnitých drobách se místy vyskytují ostře ohraničené útržky břidlic s laminammi prachovců. Středně zrnité horniny obsahují křemen, živce a také velké množství slíd (muskovit i biotit). V drobách byly pozorovány plamínkové textury, bioturbace (místy až dokonalé prohnětení sedimentu), proudové čeřiny a pozitivní gradační zvrstvení. Místy se u jemnozrnných drob vyskytuje slabá konvolutní deformace lamin. Báze drobových rytmů je ostrá a je doprovázena plochými vtisky s doprovodnými texturami, které dokládají přínos materiálu od Z k V. Vrstvy jsou ukloněny k SV pod úhlem 25°. Ochranu si zaslouží 2,5 m mocná poloha hrubozrnné droby obsahující drobné úlomky břidlic v s. části lomu. Při její bázi vystupuje původně přes 10 m dlouhé a 60 cm mocné těleso deskovitě vrstevnatých jemnozrnných drob střídajících se s prachovci a břidlicemi. Těleso je gravitačně deformováno do izoklinálních skluzových vrás. Vergence pohybu skluzu tělesa je východní a dokládá východní sklon paleosvahu tehdejší pánve s velmi ranou litifikací ukládaných sedimentů (Dvořák 1987).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - drahanský kulm
Stratigrafie: paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm, paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm - visé
Témata: sedimentologie, stratigrafie
Jevy: čeřiny, ichnofosilie, zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: břidlice jílovitá, droba
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Velké skluzové těleso v brodeckých drobách protivanovského souvrství.
Součást VCHÚ: CHKO Moravský kras
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Deponie odpadu z vesnice.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Navrženo k ochraně. Lokalita dokumentuje ojedinělý výskyt skluzového tělesa v brodeckých drobách protivanovského souvrství. Hrozí zavezení lomu inertním odpadem. 04.11.2011;

Literatura

Dvořák, J. (1987): Skluz v drobách v lomu u Šošůvky (z. část Drahanské vrchoviny). - Čas. Mineral. Geol., 32, 305-308. Praha.; Baldík, V. et al. (2016): Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000 24-233 Ostrov u Macochy. MS Archiv České geologické služby.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dvořák Jaroslav, 22.11.93
Aktualizoval(a): Otava Jiří 04.11.11, Novotny Roman 15.04.16, Kukal Zdeněk 06.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 736 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/736.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Ostře ohraničené útržky břidlic s laminami prachovců v brodeckých drobách protivanovského souvrství., Roman Novotný, 2016
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
2001


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]