Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hřídelecká hůra

Vyhledávání

Hřídelecká hůra

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Jičín
Katastrální území: Hřídelec
Mapové listy: 0343, 03434
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: V. okraj obce Hřídelec.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný lom po vytěžení bazaltoidů, výskyty komínových brekcií s xenolity.
Technický objekt: lom
ID : 73

Geologie

Geologická charakteristika: Geologická charakteristika podle terénní dokumentace J. Křeliny a O. Shrbeného (ČGÚ) a mineralogického studia O. Pacáka (1959). Hřídelská Horka je sopečný komín, v němž pňové žíly nefelinického bazanitu byly téměř zcela vylámány více než 20 m hlubokými šachtovými chodbami, v roce 1926 byl lom opuštěn. V reliktech zachovalý bazanit je silně alternovaný, místy silně karbonitizovaný a přechází do komínové nebo subvulkanické brekcie s četnými xenolity křídových sedimentů, z nichž některé mají i několik m v průměru. Z minerálů jsou odtud známy aragonit , vápenec, apatit, olivin, chromit, chromdiopsid, klinoanstatit, amfibol, prhotin, pyrit, siderit, titanaugit, magnetit, ilmenit, biotit a provskit. V mandlovcových dutinách byly zjištěny: analcim, ankerit, vápenec, siderit, chlorit, aragonit a v sopečných brekciích: vápenec, dolomit, ankerit, limonit, psilomelan, aragonit, chabasit, opál, chalcedon, lublinit, montronit.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, mineralogie, petrologie
Jevy: intruze
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazanit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 817     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významné naleziště četných minerálů, přírodní památka od roku 1990. Zbytek třetihorní sopky s pseudokrasovými jeskyňkami.
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Kromě černých skládek prakticky nehrozí.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučujeme revizi v terénu. 11.11.2009; Lokalita je v dobrém stavu s viditelnými geologickými jevy. 31.5.2017;

Literatura

Pacák, O. (1959): Čedičové vyvřeliny na území speciální mapy 1. Jičín č. 3855. - Sborník ÚÚG, odd. geol., 24, 2, 1957. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pražák Jiří, 27.10.94
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 11.11.09, Vajskebrová Markéta 31.05.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 73 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/73.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Téměř zcela vytěžený sopečný komín bazanitu v opuštěném lomu., Markéta Vajskebrová, 2017
Časté xenolity křídových hornin oválného tvaru přeměněné až na porcelanity., Markéta Vajskebrová, 2017
Téměř zcela vytěžený sopečný komín bazanitu v opuštěném lomu., Markéta Vajskebrová, 2017
Téměř zcela vytěžený sopečný komín bazanitu v opuštěném lomu., Markéta Vajskebrová, 2017
Téměř zcela vytěžený sopečný komín bazanitu v opuštěném lomu. Informační tabule., Markéta Vajskebrová, 2017
Téměř zcela vytěžený sopečný komín bazanitu v opuštěném lomu., Markéta Vajskebrová, 2017
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]