Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Čertovy skály u Lidečka

Vyhledávání

Čertovy skály u Lidečka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Vsetín
Katastrální území: Lidečko
Mapové listy: 2541, 25413
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: Dolní část levého údolního svahu řeky Senice v soutěsce Lomensko, S. okraj obce Lidečko.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Strukturně denudační, svisle ukončená, pískovcová lavice až 25 m vysoká (výměra 0.15 ha)budovaná spodními luhačovickými vrstvami pásma Čertových kamenů račanské jednotky magurského flyše.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 726

Geologie

Geologická charakteristika: Svisle ukončená pískovcová lavice budovaná spodními luhačovickými vrstvami pásma Čertových kamenů račanské jednotky magurského flyše. Lavice je rozpukána množstvím příčných puklin a je členěná i podél subhorizontálních vrstevních ploch do mnoha stupňovitě uspořádaných kvádrů (max. výška 25 m, celková délka 250 m). Pískovcová hradba je protažena ve směru SV.-JZ. (úklon 70-80° k JV.). Většina stěn je exponována k JV., jejich povrch je pokryt množstvím drobných tvarů zvětrávání: voštiny, výrazné žlábkové škrapy, dutiny typu tafoni, skalní výklenky. Tvarovou rozmanitost doplňují drobné rozsedlinové jeskyně, vzniklé odsedáním podél puklin a pískovcová věž ve tvaru palice (JZ. vyšší část hradby). Čertovy skály jsou významným geomorfologickým fenoménem často uváděným v literatuře a turistických průvodcích.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - račanská jednotka
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén, kenozoikum - paleogén - eocén
Témata: geomorfologie, litologie
Jevy: tafone, voštiny, skála
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání mrazové
Hornina: pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2464     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Unikátní strukturně-denudační pískovcová skalní hradba dokumentující strmé uložení pískovců spodních luhačovických vrstev v antiklinálním pásmu Čertových kamenů (výška až 25 m, délka 250 m). Svislé skalní stěny jsou pokryty množstvím voštin, škrap, dutin typu tafoni, skalních výklenků většinou vázaných na tektonické pukliny). Pukliny spolu s vrstevními plochami podminují aktivní kvádrovou odlučnost pískovců i vznik drobných pseudokrasových jeskyní a pískovcových věží. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Vsetín, 30. 5. 1966.
Střety zájmů: sport, turistika
Popis střetů zájmů: Skalní stěny jsou vyhledávaným horolezeckým terénem, okolí je silně postiženo sešlapem a vydrolováním skalního podloží na pěšinách a chodnících, ojedinělý výskyt divokých ohnišť.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Lokalita je beze změn. 22.10.2012;

Literatura

Kirchner, K. (1991): Čertovy skály u Lidečka. - Časopis moravských a slezských ochránců přírody, 5, 3, 35-36. Brno. Vítek, J. (1978): Čertovy stěny u Lidečka. - Lidé a země, 27, 3, 124. Praha. Pesl, V. a kol. (1971): Komplexní geologické zhodnocení strukturně-stratigrafického vrtu Lidečko. - MS ČGÚ Praha.; Havlín A.. et al. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 25- 413 Francova Lhota. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kirchner Karel, 27.11.93
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 22.02.12, Baldík Vít 09.03.12, Krejčí Oldřich 22.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 726 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-02-05]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/726.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vít Baldík, 2011
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Oldřich Krejčí, 2006
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]