Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kopce

Vyhledávání

Kopce

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Vsetín
Katastrální území: Lidečko
Mapové listy: 2541, 25413
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: 100 m S. od k. 699 Kopec, 2 km SZ. od obce Lidečko.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Rozsáhlý skalní sesuv, rozsedlinové jeskyně a pseudozávrty pískovci ve spodních luhačovických vrstvách zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 725

Geologie

Geologická charakteristika: Území postižené mohutným skalním sesuvem je budováno středně až hrubě zrnitými pískovci spodních luhačovických vrstev zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše (stáří střední až svrchní eocén). Skalní sesuv a rozsedlinové jeskyně na této lokalitě popsal jako první Burkhard (1963), dále Burkhard a Plička (1967) a Kirchner (1977). Skalní sesuv se projevuje výraznými svahovými stupni a příčně protaženými depresemi. Pískovcové kry se odloučily podél série puklin (směr V.-Z. 30-90° až 260-270°), kolmých na směr pohybu. Čtyři pukliny se projevují morfologicky výraznými protaženými sníženinami, jež se místy rozevírají až na šířku 5 m. Na dvě nejvýše položené pukliny jsou vázány rozsedlinové jeskyně, nejhlubší z nich má charakter propasti až 14 m hluboké, ostatní dosahují hloubek 7 a 10 m. Na stěnách jeskyní se vyskytují povlaky vápnitých sintrů. V jeskyních byl zaznamenán výskyt netopýrů. Na lokalitě byly dále zaznamenány další tři vchody do jeskynních prostor. V linii nejnižší pukliny se vytvořila nálevkovitá sníženina - pseudozávrt 2 m hluboký, s vchodem do malé suťové jeskyně.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - račanská jednotka
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén, kenozoikum - paleogén - eocén
Témata: geomorfologie
Jevy: jeskyně pseudokrasová, skála, pseudoškrapy, sesuv
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání mrazové
Hornina: pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 2039     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Mohutný skalní sesuv pískovců (200 x 250 m), na rozšiřující se pukliny jsou vázány rozsedlinové jeskyně, nejhlubší z nich má charakter propasti až 14 m hluboké. Na stěnách jeskyní jsou povlaky vápnitých sintrů, výskyt netopýrů. Na nejníže ležící puklinu je vázán pseudozávrt. Na Z. výběžku kóty Kopce je patrný křemenný val pravděpodobně z doby bronzové. S rozsedlinovými jeskyněmi, které jsou známy mezi místními obyvateli již dávno, jsou spjaty lidové pověsti. Vyhlášení ZCHÚ: 1999, přehlášeno nařízení KÚ Zlínského kraje č. 2/2019.
Součást VCHÚ: CHKO Beskydy
Střety zájmů: lesnictví, nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: V případě lesní těžby neodlesňovat rozsáhlé území, postupovat výběrovou těžbou z hlediska možné iniciace erozních i gravitačních procesů. Dále je nutné zabránit divokým otvírkám vchodů do jeskynního podzemí.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Lokalita je beze změn. 22.10.2012; S ohledem na výskyt netopýrů, kteří jsou v rezervaci druhým předmětem ochrany, je většina vstupů do podzemí uzavřena mřížemi. 17.02.2020;

Literatura

Burkhardt, R. (1963): Příspěvek k poznání krasových zjevů karpatské části Moravy. - Kras v Československu, 1/2, 16-18. Brno. Burkhardt, R. - Plička, M. (1967): Dva význačné sesuvy ve Vizovické vrchovině. - Sborník ČSSZ, 72, 4, 305-311. Academia Praha. Kirchner, K. (1977): Geomorfologické poměry povodí řeky Senice v Moravsko-slovenských Karpatech. - Studia geographica, 56, 1-48. Brno.; Baldík V. et al. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 25- 413 Francova Lhota. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kirchner Karel, 27.11.93
Aktualizoval(a): Baldík Vít 07.03.12, Baldík Vít 09.03.12, Krejčí Oldřich 22.10.12, Vajskebrová Markéta 17.02.20

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 725 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/725.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Ivo Baroň, 2010
Ivo Baroň, 2010
Vít Baldík, 2007
Oldřich Krejčí, 1996


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]