Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Klenov

Vyhledávání

Klenov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Vsetín
Katastrální území: Bystřička I
Mapové listy: 2523, 25233
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: Skalní útvary 5 km v. od Bystřičky a asi 800 m jv. od hráze přehrady Bystřička.
Přístup k lokalitě: - autobusem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m) - geol.exkurze
Charakteristika objektu: Na masívu Klenova se nachází řada na poměry karpatského flyše velkých a scenerických skalních útvarů, které jsou předmětem ochrany v Přírodní rezervaci Klenov. Skalní útvary v pískovcích a slepencích jsou zčásti interpretovány jako mrazové sruby.
ID : 723

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní útvary jsou tvořeny rusavskými vrstvami zlínského souvrství (račanská jednotka). Na čelech výchozů je vyvinut svahový mrazový srub, protažený ve směru S-J a SSZ-JJV v délce asi 200 m a výšce 530-580 m n. m. Exponován je k V a SV. Stěna mrazového srubu je členěna příčnými puklinami (směr 80-260°, 10-190°, 120-300°) do několika dílčích bloků, jejich výška roste od SSZ k JJV z 11,5 na 19 m. Ve střední části mrazového srubu je na příčné puklině vytvořena úzká soutěska v zadní části s drobnou rozsedlinovou jeskyní. Svislé skalní stěny mají měkkou modelaci s množstvím kulovitých dutin, skalních říms a výklenků typu abri. V nejvyšší části skalního útvaru se vyskytují zárodečné skalní mísy. K vzácným tvarům patří skalní okno (délka 165 cm, šířka 35 cm) v SSZ části skalní stěny. Dvojité skalní okno tzv. skalní hodiny (průměr otvorů 30 cm, přepážka 22 cm) se nachází na samostatném skalním bloku v J části lokality. Hlavní skalní útvar je tvořen při bázi asi 2 m mocnou polohou slepence s jednotlivými, špatně opracovanými klasty, převážně metamorfovaných hornin. Méně časté jsou klasty karbonátů. Velikost klastů je většinou 2 cm, místy větší. Poloha přechází do 5 m mocných homogenních hrubozrnných pískovců. Výše nerovně nasedá další poloha asi 2 m mocná se slepenci. Nad slepenci se nachází poloha hrubozrnných pískovců, tvořící zaoblené převisy, přesahující až o 3 m patu útvaru. Nejvyšší 150 cm mocná část je paralelně laminovaná. Směr a velikost sklonu vrstev 298/26 o, pozice normální. Na nejvyšším bodu Klenova (686 m n. m.) se nachází vrcholová skála (fototab. 4, obr. 3). Na bázi má asi 5 m mocnou polohu petromiktních slepenců. Klasty až 10 cm velké jsou špatně zaoblené (granitoidy, vápence, ploché úlomky metamorfitů). Dutiny po vyvětralých plochých klastech dosahují průměru až 30 cm. Základní hmota je tvořena hnědošedým, hrubozrnným pískovcem až drobnozrnným slepencem. Větší klasty jsou koncentrované v pruzích nebo rozptýlené. Výše je asi 2 m mocná poloha paralelně laminovaných hrubozrnných pískovců. Nad ní je další lavice slepence asi 250 cm mocná, přes kterou přechází turistická cesta. Vrcholová partie je tvořena asi 5 m mocnou polohou pískovce. Na SV, V, JV a J se nachází v okolí v okruhu do 50 m drobné skalky a balvany, ve svazích níže pak balvanová pole. Dne 5. 4. 2001 byl v oblasti Klenova - Zámčiska dokumentován řítivý pohyb balvanu o velikosti 4 x 3,5 x 2,5 m na základě stop v terénu. Balvan vypadl ze skalního útvaru vysokého asi 14 m situovaného 45 m vsv. od vrcholu Zámčiska. Postupně přešel do saltačního pohybu, přelámal řadu vzrostlých stromů a po překonání dráhy 169 m se zastavil na svahu o sklonu cca 10° na hranici lesa a louky. Skalky a pásy skalek na bočním hřbetu Jazevky, vybíhajícím z vrcholu k ZJZ jsou tvořeny převážně hrubozrnnými pískovci, v nejvyšší části paralelně laminovanými. Výchozy většinou sestávají z jedné lavice, při bázi je poloha slepence, odkrytá v mocnosti celkem ca 10 m. Mocnost pískovcových partií dosahuje 5 až 6 m. V ukončení výchozů je skalní věž nepravidelného tvaru asi 10 m vysoká. Skalní výchozy v masívu Klenova jsou významné především z geomorfologického a geotechnického hlediska.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - račanská jednotka
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - eocén
Témata: geomorfologie, sedimentologie
Jevy: skála, mrazový srub, jeskyně pseudokrasová, skalní okno
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání mrazové, gravitační
Hornina: pískovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 2047     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geomorfologicky významné území s výrazným mrazovým srubem, mikrotvary zvětrávání (skalní okno, abri, římsy, zárodečné skalní mísy) a rozsedlinovou jeskyní. Zároveň geotechnicky zajímavé území s dokumentovaným skalním řícením.
Střety zájmů: sport
Popis střetů zájmů: V nejvyšší skalní stěně jsou vyznačeny horolezecké trasy.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Na lokalitě nejsou změny. 22.10.2012;

Literatura

Hasalová, E. (1992): Skalní tvary Vsetínských vrchů. - Diplomová práce MS PřF UP Olomouc. ; Pesl, V. et al. (1990): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000, list 25-233 Valašská Bystřice. - MS ČGÚ Praha.; Bubík, M. et al. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice. MS Česká geologická služba, 75 s. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kirchner Karel, 28.11.93
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 22.02.12, Bubík Miroslav 24.02.12, Krejčí Oldřich 22.10.12, Kukal Zdeněk 27.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 723 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/723.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Magdalena Šnajdarová, 2021
Oldřich Krejčí, 2001
Oldřich Krejčí, 2001
Oldřich Krejčí, 2001
Oldřich Krejčí, 2001
Oldřich Krejčí, 1996


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]