Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Svantovítova skála

Vyhledávání

Svantovítova skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Vsetín
Katastrální území: Malá Bystřice
Mapové listy: 2523, 25233
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: Hřbet asi 450 m sv. od vrcholu Štípa (707 m n. m.) asi 5,5 km vjv. od Bystřičky.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: 60 m dlouhá skalní stěna a skalní věž 12 m vysoká tvořená pískovci rusavských vrstev zlínského souvrství račanské jednotky.
ID : 722

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní zeď výrazně protažená ve směru V-Z je budovaná pískovci rusavských vrstev zlínského souvrství račanské jednotky (eocén). Příčnými puklinami je rozčleněna na tři části. Nejníže položená v. část, která se nazývá pro svůj charakteristický tvar Ploutev je zároveň nejvyšší a dosahuje 12 m. Jak severní tak jižní omezení tvoří svislé až převislé skalní stěny bez výrazných mikrotvarů. Střední část útvaru se nazývá Svatka. Na stěnách se vyskytují drobné tvary zvětrávání (skalní dutiny), na severní straně stěny je vytesán nápis Svatovít 1924. Třetí nejnižší část je dlouhá 6 m, vysoká 5 m, a je hustě členěna příčnými puklinami se stopami selektivního zvětrávání. Směr a sklon vrstev je 178/60°. Skála je tvořena zřejmě jednou polohou hrubozrnného pískovce až drobnozrnného slepence, větší klasty (do 1 cm) jsou přítomny ojediněle.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - račanská jednotka
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - eocén
Témata: geomorfologie
Jevy: skalní zeď, skalní věž
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání mrazové, sedimentární
Hornina: pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2043     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Typická ukázka strukturně - erozní pískovcové skalní zdi, význačná dominanta v krajině.
Střety zájmů: sport
Popis střetů zájmů: Ve svislých skalních stěnách jsou vyznačeny horolezecké trasy.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Hasalová, E. (1992): Skalní tvary Vsetínských vrchů. - Diplomová práce MS PřF UP Olomouc.;Pesl, V. et al. (1990): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000, list 25-233 Valašská Bystřice. - MS ČGÚ Praha. Bubík, M. et al. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice. - MS Česká geologická služba, 75 s. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kirchner Karel, 28.11.93
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 22.02.12, Bubík Miroslav 27.02.12, Krejčí Oldřich 19.10.12, Kukal Zdeněk 27.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 722 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/722.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Oldřich Krejčí, 2007
Oldřich Krejčí, 2007
Oldřich Krejčí, 2007
Oldřich Krejčí, 2007
Oldřich Krejčí, 1996


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]