Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vigantice, Na Vápenkách

Vyhledávání

Vigantice, Na Vápenkách

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Vsetín
Katastrální území: Vigantice
Mapové listy: 2523, 25234
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: 1300 m jjz. od kostela ve Viganticích
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: zašlé, zarostlé a zčásti zavezené lůmky a výchozy v korytě potoka Měřístek
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 721

Geologie

Geologická charakteristika: Vápence otevřené zašlými lůmky tvoří protažené těleso dlouhé 150 m a široké přibližně 40 m na tektonickém styku rožnovského a krosněnského souvrství. Pozice tělesa vápenců je od začátku předmětem rozmanitých interpretací. Zahálka (1927) je považoval za bázi svého vigantického příkrovu. Pesl et al (1989) se domníval, že vápence představují olistolit v krosněnském souvrství.Vápence jsou nově řazeny ke kurovickým vápencům račanské jednotky a těleso je považováno za tektonickou trosku v předpolí současného erozního čela příkrovu (Bubík 2007). Vápence jsou deskovitě odlučné, šedobílé, s ojedinělými pruhy a čočkami černošedých rohovců. Převládají pelagické vápence, podřadně s turbiditními polohami vápencových brekcií až konglomerátů (klasty 2 až 15 mm) s aptychy, vzácně rostry belemnitů, rhyncholity (kusadla loděnkovitých hlavonožců) a zbytky ostnokožců. Ve výbrusech byla zjištěna mikrofauna radiolarií, nanokonidi, kalpionellidi, kalcisféry, foraminifery, jehlice hub, ostrakodi a kosterní elementy hadic. Aptychy (Puncaptychus punctatus punctatus (Voltz), P. punctatus rectecostatus Cuzzi, Lamellaptychus beyrichi beyrichi (Oppel) a L. submortilleti Trauth), ojedinělí belemniti Pseudobelus sp. a kalpionellidi subzón ?alpina? a ?Remaniella? dokládají stáří spodního berriasu (Reháková et al. 1995). Nedávno byla rozpouštěním vápenců objevena zajímavá fauna aglutinovaných foraminifera (Bubík 2007). V severnějším lůmku byly v suti z nadloží vápenců zjištěny šedé vápnité jílovce zařazené na základě vápnitých nanofosilií do svrchní jury. V potoce Měřístek jsou poblíž vápenců odkryty šedé jílovce rožnovského souvrství tvořící strukturní podloží šupiny.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - račanská jednotka
Stratigrafie: mezozoikum - křída - spodní křída - berrias
Témata: paleontologie, stratigrafie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Unikátní paleontologická lokalita, tektonická šupina hlubokovodních vápenců s kalpionelovou faunou a aptychy amonitů v oblasti magurského flyše.
Součást VCHÚ: CHKO Beskydy
Střety zájmů: skládky odpadků, nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: Lokalitu v minulosti velmi poškodilo zavážení (?černá skládka). Toto nebezpečí hrozí dodnes a zatím mu brání špatná přístupnost lůmků. Lůmky jsou postiženy intenzivním zarůstáním náletem a zasucením.
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: setrvalý stav 10.04.2007;

Literatura

Zahálka, B. (1927): Geologie moravských Beskyd v okolí Rožnova pod Radhoštěm. - Sbor. St. geol. Úst. Čs. Republ., 7, 1-50. Praha.; Oppel, E. (1930): Uber einige Makrofossilien der Wigantitzer Klippe bei Roschau unter dem Radhost. - Lotos, 73 (2), 107-109. Prag.; Stráník, Z. (1964): Předběžná zpráva o slezském paleogénu v širším okolí Rožnova pod Radhoštěm. Zpr. geol. Výzk. v R.1963, 253-254. Praha.; Řehoř, F. - Řehořová, M. - Vašíček, Z. (1978): Za zkamenělinami severní Moravy. - Ostravské muzeum Ostrava.; Pesl, V. et al. (1989): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000, 25-234 Horní Bečva. MS Ústřední ústav geologický, Praha, 1-58.; Reháková D., Šulgan F., Vašíček Z. & Michalík J. (1995): Environment, fauna and paleographic importance of the Berriasian limenstones from the Vigantice tectonic slice in the Outer Western Carpathians. Geologica Carpathica, 46, 1, 53-58. Bratislava.; Bubík (2007): Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 2006. Brno.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vašíček Zdeněk, 25.11.93
Aktualizoval(a): Bubík Miroslav 10.04.07, Bubík Miroslav 19.04.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 721 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/721.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchoz kurovických rohovcových vápenců vigantického bradla v potoce Měřístk., Miroslav Bubík, 2006
Zašlý lůmek v kurovických vápencích vigantického bradla., Miroslav Bubík, 2006
Zašlý lůmek odkrývá tektonický útržek hlubokovodních vápenců s kalpionelovou faunou a aptychy amonitů ve slezské jednotce, Oldřich Neudert, 2002
Bělavě šedé vápence představující tektonický útržek hlubokovodních vápenců ve slezské jednotce, Oldřich Neudert, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]