Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Zebín

Vyhledávání

Zebín

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Jičín
Katastrální území: Jičín
Mapové listy: 0343, 03433
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Dominanta okolí na SV. okraji města Jičína Z. od Valdic.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Erozí vypreparovaný zbytek tufového kužele s opuštěným čedičovým lomem na jv. svahu.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 72

Geologie

Geologická charakteristika: Erozní relikt tufového kužele, který vznikl freatomagmatickou erupcí při kontaktu vystupujícího magmatu s povrchovou vodou. Vulkanická činnost zde probíhala přibližně před 18 miliony lety. V této době byla v okolí Jičína krajina s jílvci a slínovci a plná močálů a jezer . Voda způsobila rozdrobení vyvrženého sopečného materiálu do lapil, které se nevyršily do sopečného kužele. Součást jičínského vulkanického pole. Pyroklastika jsou proniknuta žilou kompaktního bazanitu s hojnými xenolity pláště. Lom v jihovýchodní části lokality ze značné části žílu vytěžil. Při kontaktní metamorfóze s křídovými horninami vznikaly porcelanity.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, geomorfologie
Jevy: struskový kužel, vulkán, žíla (magmatická), charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: brekcie, bazanit, vulkanoklastika
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 815     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významný geomorfologický fenomén a mineralogická lokalita. Přírodní památka od roku 1990.
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: V současnosti nehrozí, je pod dohledem orgánů okresu.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Pacák, O. (1959): Čedičové vyvřeliny na území speciální mapy 1. Jičín č. 3855. - Sborník ÚÚG, odd. geol., 24, 2, 1957. Praha.; RAPPRICH, V., CAJZ, V., KOŠŤÁK, M., PÉCSKAY, Z., ŘÍDKOŠIL, T., RAŠKA, P. & RADOŇ, M., 2007: Reconstruction of eroded monogenic Strombolian cones of Miocene age: A case study on character of volcanic activity of the Jičín Volcanic Field (NE Bohemia) and subsequent erosion rates estimation. - J. Geosci., 52(3-4): 169-180. http://www.jgeosci.org/content/jgeosci.011_2007_3-4_rapprich.pdf

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pražák Jiří, 27.10.94
Aktualizoval(a): Lorencová Markéta 13.03.03, Rapprich Vladislav 25.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 72 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/72.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Erozí vypreparovaný zbytek tufového kužele s opuštěným čedičovým lomem na jv. svahu., Markéta Vajskebrová, 2020
Erozí vypreparovaný zbytek tufového kužele s opuštěným čedičovým lomem na jv. svahu., Markéta Vajskebrová, 2020
Erozí vypreparovaný zbytek tufového kužele s opuštěným čedičovým lomem na jv. svahu., Markéta Vajskebrová, 2020
Erozí vypreparovaný zbytek tufového kužele s opuštěným čedičovým lomem na jv. svahu., Markéta Vajskebrová, 2020
Erozí vypreparovaný zbytek tufového kužele s opuštěným čedičovým lomem na jv. svahu., Markéta Vajskebrová, 2020
Erozí vypreparovaný zbytek tufového kužele s opuštěným čedičovým lomem na jv. svahu., Markéta Vajskebrová, 2020
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]