Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Mikulůvka - Krbácko

Vyhledávání

Mikulůvka - Krbácko

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Vsetín
Katastrální území: Mikulůvka, Pržno
Mapové listy: 2514, 25144
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: Řečiště potoka asi 400 m Z. od k. 542 Krbácko.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Nesouvislé výchozy v řečišti potoka v délce asi 750 m.
ID : 719

Geologie

Geologická charakteristika: V řečišti potoka se postupně proti toku objevují ráztocké vrstvy s hrubě lavicovitými až deskovitými pískovci, které přecházejí do kaumberského souvrství drobně rytmického flyše s pestrými jílovci a do rajnochovického souvrtsví. Největší význam má rajnochovické souvrství spodno – svrchokřídového stáří, které se ve flyšovém pásmu na Moravě vyskytuje pouze ojediněle. Lokalita byla velmi detailně biostratigraficky prostudována (Švábenická et al. 1997). Soláňské souvrství, ráztocké vrstvy s převahou pískovců vystupují po obou stranách potoka (bod EK 107, 108) jako zaobleně blokovitě ovětrávající, nahnědle šedé, hrubě zrnité křemito-vápnité pískovce. Bloky mají velikost až 2 m, výchozy jsou silně zasuceny, celá pískovcová poloha má mocnost cca 10 m. Několik desítek metrů níže po toku v levém břehu výchoz v délce několika metrů. Kaumberské souvrství vystupuje v bodě EK 109 v délce asi 2 m v řečišti jako rudohnědé, nevápnité, prachovité jílovce provrásněné a prohnětené s podřadnými zelenavě šedými nevápnitými jílovci. Velmi ojedinělé jsou tence deskovité středně zrnité, nazelenale šedé pískovce. Rajnochovické souvrství (body EK 110 – 114) představují v malých výchozech čočkovitě vyvrásněné, šedé, tence čeřinovitě laminované, jemně zrnité pískovce. Nad nimi se nacházejí drobně rytmické prachovcovo jílovcové vrstvy s 2 až 4 cm vložkami jemnozrnného pískovce, mocné asi 80 cm. Černošedé a tmavě šedé, drobně střípkovité jílovce se střídají v cm polohách se šedými nevápnitými až slabě vápnitými jílovci, chondriticky skvrnitými, střepovitého rozpadu a s tmavě šedými prachovci. Nejlépe bylo odkryto v bodě EK 114.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - račanská jednotka
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída, mezozoikum
Témata: stratigrafie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: jílovec (lupek), pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: V řečišti potoka se postupně proti toku objevují ráztocké vrstvy s hrubě lavicovitými až deskovitými pískovci, které přecházejí do kaumberského souvrství drobně rytmického flyše s pestrými jílovci a do rajnochovického soiuvrtsví. Největší význam má rajnochovické souvrství spodno – svrchokřídového stáří, které se ve flyšovém pásmu na Moravě vyskytuje pouze ojediněle.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Krejčí O. et al. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 list 25-144 Jablůnka.;Presl, V. et al. (1987): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000, list 25-144 Jablůnka. - MS ČGÚ Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Krejčí Oldřich, 27.10.93
Aktualizoval(a): Havlín Aleš 20.04.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 719 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/719.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pohled na pískovcové lavice ráztockých vrstev v řečišti potoka Mikulůvka., Oldřich Krejčí, 2010
Pohled na pískovcové lavice ráztockých vrstev v řečišti potoka Mikulůvka., Oldřich Krejčí, 2010
Rytmický provrásněný flyš rajnochovického souvrství v Mikulůvce., Oldřich Krejčí, 2010
Drobně – rytmický provrásněný flyš rajnochovického souvrství v Mikulůvce., Oldřich Krejčí, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]