Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Křížový

Vyhledávání

Křížový

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Vsetín
Katastrální území: Ratiboř u Vsetína
Mapové listy: 2532, 25322
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: JV. svah Křížového vrchu, asi 1 km od centra Semetína.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Mrazový srub s rozsedlinovými jeskyněmi, dále balvanová halda a kryoplanační terasa v areálu Křížového vrchu.Arkózové pískovce lukovských vrstev račanské jednotky magurského flyše.
ID : 713

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita je budována arkózovými pískovci lukovských vrstev račanské jednotky magurského flyše (paleocén). Mrazový srub je protažen ve směru SV.-JV. (30-210°) zhruba v délce 200 m. Svahový mrazový srub je vyvinut na čelech pískovcových vrstev (sklon 20°k JV, 120°). Stupňovitá skalní stěna vystupuje z příkrého skalního svahu vysokého téměř 40 m (při úpatí přechod do kryoplanační terasy 555 m, ukončení skalního stupně 595 m). Nejvyšší část skalní stěny dosahuje výšky 6.5 až 7 m, stěna je přerušovaná sedýlky na puklinách (směry 140-320°, 130-310°). Odčleňování skalních bloků a vytvoření stupňovitého skalního svahu podmínily pukliny paralelní s průběhem mrazového srubu (směr 30-210°). Od úpatí svahu vybíhá kryoplanační terasa, překrytá zčásti balvanovým proudem (ostrohranné bloky dosahují v delší ose až 3 m). Na JZ. okraji pod skalní stěnou (580 m n.m.) je vchod do rozsedlinové Zbojnické jeskyně o celkové délce 17 m a hloubce 12 m. Na kryoplanační terase v ostrohranných sedimentech, které pokračují od úpatí je vyvinut sufozní pseudokrasový závrt o průměru 3.5 m a hloubce 1.5 m. Od hrany terasy pokračují mohutné pravděpodobně soliflukční proudy, které vytvářejí několik generací na sebe nasedajících čel. V dolní části lokality (495-512 m n. m.) je terén výrazně zvlněný s odlučnými plochami proudových sesuvů, které postihují tyto soliflukční tvary. Sesuvy jsou ve svých dolních částech aktivní, dosahují až na dno údolí horského potoka, který jejich hmotu eroduje.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - račanská jednotka
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - paleocén
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: jeskyně pseudokrasová, skála, sesuv
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání mrazové, gravitační
Hornina: pískovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2042     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Mohutný svahový mrazový srub s geneticky navazující balvanovou haldou, kryoplanační terasou a sérií sesuvů a soliflukčních proudů velké délky a rozsedlinové jeskyně. Vyhlášení ZCHÚ: OÚ Liberec, 9. 4. 1996.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Při vstupu do rozsedlinových jeskyní výrazný sešlap a zbytky materiálu vyklízeného při speleologické činnosti.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Lokalita je beze změn. 22.10.2012;

Literatura

Pesl, V. et al. (1988): Vysvětlivky a geologická mapa 1 : 50 000, 25-32 Gottwaldov (Zlín). - MS ČGÚ Praha. Wagner, J. a kol. (1990): Jeskyně Moravskoslezských Beskyd a okolí. - Knihovna ČSS, sv. 17, 1-130. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kirchner Karel, 28.11.93
Aktualizoval(a): Krejčí Oldřich 22.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 713 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/713.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]