Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Medůvka

Vyhledávání

Medůvka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Vsetín
Katastrální území: Velká Lhota
Mapové listy: 2514, 25144
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: 500 m od k. Kozinec, 2.5 km JZ. od Velké Lhoty (nm. 525 m).
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Přirozený pískovcový skalní útvar stupňovitě členěný podél puklin.
ID : 712

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní útvar v rusavských vrstvách zlínského souvrství v nad. výšce 525 m, asi 500 m ZJZ od kóty Kozinec, 2,5 km jz. od Velké Lhoty. Na sz. ukončení úzkého hřbetu vystupuje pískovcový skalní útvar, stupňovitě členěný podél puklin, s řadou mikrotvarů zvětrávání a odnosu. Skalní útvar představuje strukturně podmíněný mrazový srub, který je typicky vyvinutý pro níže ležící stupeň. Jeho čelo je vázáno na puklinu směru 356 – 176/90o s erozivní modelací. Vyskytují se i antropogenní modelační tvary reliéfu. Při bázi je 2 m mocná poloha drobnozrnného slepence až hrubozrnného pískovce s četnými klasty krystalinika (převládají metamorfity; neopracované) a křemene, který je opracovanější. Velikost klastů je do 5 cm, ojediněle může dosáhnout až 10 cm. Celkově převládá základní hmota. V nadloží je asi 3 m mocná poloha hrubozrnného pískovce homogenního až gradačního a 1,6 m mocná poloha pískovce s paralelní a šikmou laminací. Skalní útvar přechází do svahu, mocnost celého rytmu lze odhadnout až na 10 m. Čelní stěna má délku asi 52 m a je rozpukána četnými puklinami 285/80o. Výška čelní stěny je asi 14 m. Vyšší skalní stupeň je oddělen 100 až 150 cm širokou chodbou směru a sklonu 342-162/90o s modelovanými stěnami, dlouhou asi 10 m, která může představovat oderodovanou polohu slepence bazální části dalšího rytmu. Mocnost rytmu horního útvaru činí asi 5 m. Skalní útvar pak přechází do svahu. Směr a velikost sklonu vrstev v horním skalním útvaru činí 200/65o a 170/70o ve vyšších, nezřetelně laminovaných partiích. Výška činí asi 4 m. Skalní útvar je tvořen rusavskými vrstvami eocenního stáří. Skalní útvar je vázán na příkře ukloněné arkózové pískovce a slepence rusavských vrstev. Méně odolným pruhem slepenců probíhajícím paralelně s protažením (šířka deprese 1-2 m) je rozdělen na jižní stupeň a severní stupeň. Jižní útvar je méně rozsáhlý, nižší do 3 m výšky, se skalní mísou na povrchu (oválná s osou 60 cm, hloubkou 20 cm, zaplněna vodou, vytvořen odtokový žlábek). Severní část dosahuje výšky 10 m, je široký až 4 m, na povrchu má dvě skalní mísy. Příčně jsou obě části členěny řadou puklin, pokryty jsou množstvím kulovitých dutin, skalních výklenků i mohutných vanovitých prohlubní a žlábkových škrapů. Vrcholový stupňovitý, velmi malebný skalní útvar, představující ukázku příkrého uložení paleogenních pískovců a slepenců rusavských vrstev s mnoha mikrotvary vzniklými mechanickým a selektivním zvětráváním. V okolí útvaru se setkáváme s pozůstatky drobné lomové těžby pískovců, vzhled útvaru nenarušujících. Vlastní útvar Medůvka slouží jako cvičný horolezecký terén. Útvar je často navštěvován, v okolí se projevují stopy po sešlapu a narušení půdního pokryvu.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - eocén
Témata: geomorfologie, geologie
Jevy: skála
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vrcholový stupňovitý, velmi malebný skalní útvar, ukázka příkrého uložení paleogénních pískovců a slepenců rusavských vrstev s mnoha mikrotvary vzniklými mechanickým a selektivním zvětráváním.
Střety zájmů: těžba povrchová, sport
Popis střetů zájmů: V okolí lokality pozůstatky po staré těžbě, které její ráz nenarušují.SV. směrem byl otevřen nový lom, který silně narušil vrcholovou hřbetní polohu, je nutné citlivé začlenění lomu do krajiny vhodnou rekultivací. Vlastní útvar Medůvka slouží jako cvičný horolezecký terém.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Hasalová, E. (1992): Skalní tvary Vsetínských vrchů. - Diplomová práce MS PřF UP Olomouc.; Krejčí O. et al. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 list 25-144 Jablůnka.; Linhart, L. (1982): Skály v okolí Vsetína. - Lidé a země, 31, 1, 10. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kirchner Karel, 28.11.93
Aktualizoval(a): Havlín Aleš 20.04.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 712 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/712.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Voštiny na stěnách skalního útvaru Medůvka., Oldřich Krejčí, 2010
Pohled na skalní mísu na skalním útvaru Medůvka., Oldřich Krejčí, 2010
Pohled na umělý reliéf na stěně skalního útvaru Medůvka., Oldřich Krejčí, 2010
Pohled na hlavní stěnu skalního útavru Medůvka., Oldřich Krejčí, 2010
Oldřich Krejčí, 1996


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]