Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Křídlo

Vyhledávání

Křídlo

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Kroměříž
Katastrální území: Brusné
Mapové listy: 2531, 25312
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: Hřbet vedoucí k SSV. od k. 571 Barvínek (vzdálenost od k. cca 725 m).
Charakteristika objektu: Dva lomy na úbočí svahu, jeden z lomů dodával patrně materiál pro stavbu nedalekého hradu.
Technický objekt: lom
ID : 711

Geologie

Geologická charakteristika: V lomech jsou odkryty hostýnské vrstvy (souvrství) hostýnské litofaciální zóny račanské jednotky magurského flyše (stáří maastricht až střední paleocén). Menší jámový lom má průměr 10 m a hloubku 4 m. Je zde odkryt kus skalního masívu světle šedých, bělavých křemenných pískovců, s příměsí živců a s úlomky hornin (přes 50 % úlomků narůžovělých vápenců větrá do běla), rozměr masívu je 5x5 m. Pískovce jsou hrubozrnné, masivní, karbonátové klasty jsou ostrohrané. Druhý větší lom je stěnový: 30 m dlouhý, 5 m vysoký, je zde odkryta poloha téhož pískovce, avšak jemnějšího zrna. V pískovcích byla zjištěna bohatá fauna lithothamnií, mechovek a jiných skupin.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - maastricht, kenozoikum - paleogén - paleocén - spodní paleocén
Témata: stratigrafie, paleontologie
Jevy: charakteristická hornina, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Odkryvy hostýnských vrstev račanské jednotky magurského flyše. Jsou vyvinuty silně vápnité organodetritické pískovce s bohatou faunou lithothamnií, mechovek a jiných.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.

Literatura

Presl, V. et al. (1984): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000, list 25-321 Fryšták. - MS ČGÚ Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Krejčí Oldřich, 13.10.93

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 711 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/711.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Oldřich Krejčí, 1996


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]