Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Prachovské skály

Vyhledávání

Prachovské skály

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Jičín
Katastrální území: Horní Lochov
Mapové listy: 0334, 03342,03344
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Skalní město SZ. od Jičína
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní město
Exkurzní lokalita: ano
ID : 71

Geologie

Geologická charakteristika: Území tvoří křídové sedimenty svrchního turonu a coniacu, kterými pronikají drobná tělesa terciérních vulkanitů (olivinické nefelinity a nefelinické bazanity). V tektonické stavbě se projevují zlomy sudetského a krušnohorského směru. Původně souvislá tabule kvádrových pískovců byla zvětráváním rozrušena do charakteristických geomorfologických tvarů skalního města. Na skalních stěnách lze sledovat nejrůznější typy zvrstvení pískovců a jejich proměnlivou zrnitost. Makrofauna je v pískovcích velmi vzácná. Geologický profil Prachovskými skalami lze dobře sledovat v Císařské chodbě. Z několika vyhlídek (Míru, Schlickova, Českého ráje apod.) je pěkný výhled na skalní věže, které mají výšku až 30 m. Po okrajích skalního města je řada geodynamických jevů (Šikmá věž). Podloží kvádrových pískovců tvoří k sesuvům náchylné vápnité jílovce s tenkými vložkami vápnitých pískovců. Nadloží pískovců je odkryto v lomu u osady Blato - vápnité jílovce březenského souvrství).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - labský vývoj, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon, kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geomorfologie, petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: skalní město, skalní strž (rokle), skalní věž, voštiny, škrapy, skalní okno, skalní převis , skalní komín
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 337     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Nejznámější a nejrozsáhlejší české skalní město. Vyhlášení ZCHÚ: MŠANO, 31.12. 1933, č. předpisu: 143.547/33.
Součást VCHÚ: CHKO Český ráj
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Celé území je poznamenáno vysokou návštěvností.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Aktuální stav lokality je dobrý 21.11.2009;

Literatura

Zahálka, B. (1924): Geologická mapa okolí Prachovských skal s vysvětlivkami.-11 pp. Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pražák Jiří, 01.11.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 20.11.09, Čech Stanislav 21.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 71 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/71.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Prachovské skály - skalní město, Markéta Vajskebrová, 2000
Prachovské skály - skalní město, Markéta Vajskebrová, 2000
Jiří Rudolský, 1979


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]