Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom Rasová

Vyhledávání

Lom Rasová

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Uherské Hradiště
Katastrální území: Lomná
Mapové listy: 3512, 35121
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: Lom 450 m VSV. od křižovatky silnic u motorestu Nový Dvůr.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný lom s malým jezírkem (výměra 4,43 ha) ve vrstvách pískovcové litofacie svodnického souvrství vlárského vývoje bělokarpatské jednotky.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 706

Geologie

Geologická charakteristika: V opuštěném lomu vystupují vrstvy pískovcové litofacie svodnického souvrství vlárského vývoje bělokarpatské jednotky. V turbiditních rytmech zcela převládají zčerstva modrošedé, hnědošedě navětrávající, středně až jemně zrnité, vápnité drobové pískovce (mocnost 0.03 - 2.2 m). Převládá gradační a homogení zvrstvení (interval Ta) nad paralelním a čeřinovitým zvrstvením (Tb a Tc). Ve vrstevních spárách se nacházejí hnědošedé, vápnité, střepinovité jílovce s prachovou příměsí. Jejich mocnost je 0 až 1 m. Směr a sklon vrstev je 120/ 7°. Na bázi pískovcových lavic jsou četné mechanoglyfy a bioglyfy. Směr paleoproudů (přínosu materiálu) kolísá od 15° do 17° (195° - 250°). Na lokalitě nebyly zjištěny hojné mikrofosilie, což je dáno naprostou převahou turbiditů. Bylo doloženo pouze stáří v rozmezí paleocénu. Protože pískovcová litofacie svodnického souvrství je ze superpozice v širší oblasti nejmladší lze usuzovat o stáří svrchního paleocénu až eocénu.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - bělokarpatská jednotka
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - paleocén
Témata: stratigrafie, zoologie, sedimentologie, paleontologie
Jevy: ichnofosilie, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: jílovec (lupek), pískovec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 810     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výchozy flyšových vrstev s velkou převahou pískovců řazené k pískovcové litofacii svodnického souvrství vlárského vývoje bělokarpatské jednotky. Lokalita se nachází v I. zóně CHKO Bílé Karpaty (1992, zákon 114/92), dále se jedná o CHPV. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Uherské Hradiště, 22. 7. 1982; změny nebo doplnění: OÚ Uherské Hradiště, 1. 8. 1991.
Součást VCHÚ: CHKO Bílé Karpaty
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Loklita je beze změn. 22.10.2012;

Literatura

Krejčí, O. et al. (1987): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000 35-121 Bánov. - MS Archiv ČGÚ.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Krejčí Oldřich, 21.11.93
Aktualizoval(a): Krejčí Oldřich 22.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 706 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/706.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Ivo Baroň, 2007
Oldřich Krejčí, 1990


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]