Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Starý Hrozenkov

Vyhledávání

Starý Hrozenkov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Uherské Hradiště
Katastrální území: Starý Hrozenkov
Mapové listy: 3512, 35122
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: S. od Starého Hrozénkova, asi 1150 m V. od k. 603 Kykula.
Charakteristika objektu: Opuštěný stěnový lom zahloubený do svahu, asi 200 m dlouhý, protažený ve směru ZJZ.-VSV.
Technický objekt: lom
ID : 704

Geologie

Geologická charakteristika: V bývalém lomu (ZJZ.-VSV. směru) vystupuje v J. i S. stěně ložní žíla olivínického trachybazaltu o mocnosti asi 5 m. Trachybazalt má typickou sloupcovitou odlučnost a rozpadá se do pravidelných, různě rozměrných hranolů, kolmo orientovaných k nadložním i podložním sedimentům. V S. stěně je odkryta spodní část žíly s kontaktem s drobně rytmickými flyšovými sedimenty, mírně termicky postiženými. V J. stěně je odkrytá svrchní část žíly s nadložními flyšovými sedimenty s převahou pískovců. V nejvyšší části lomu se nachází suť, patrně ze skrývky. Kontaktní metamorfóza flyšových sedimentů, náležejících k pískovcové litofacii svobodnického souvrství (stáří svrchní paleocén - spodní eocén) je poměrně nízká a nevyskytují se zde typické porcelanity jako například na lokalitě Bučník. Nově provedené chemické rozbory trachybazaltu se v současnosti analyzují pro připravovanou studii o projevech vulkanismu v oblasti magurského flyše. Dílčí výsledky byly publikovány Staníkem a kol. (1993).
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů, Karpaty - flyšové pásmo - terciérní alkalické vulkanity v Karpatech
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: stratigrafie, vulkanologie, petrologie, geologie, sedimentologie
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: V odkryvu je patrná ložní žíla olivínického trachybazaltu miocéního stáří, pronikající do sedimentů pískovcové litofacie svobodnického souvrství vlárského vývoje bělokarpatské jednotky. Trachybazalt má typickou sloupcovitou odlučnost. Vhodná exkurzní lokalita. Území CHKO Bílé Karpaty.
Součást VCHÚ: CHKO Bílé Karpaty
Střety zájmů: skládky odpadků, rekultivace
Popis střetů zájmů: Exsistuje možnost zavezení - skládka, rekultivace.

Literatura

Stráník, Z. et al. (1993): The contact of the North European Epivariscan Platform with the West Carpathians. - J. Cz. Ceol. Soc., 38, 1/2, 21-30. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Krejčí Oldřich, 21.11.93
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 03.02.03

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 704 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-16]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/704.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
trachybazalty, detail, Pavla Tomanová Petrová, 2008
Pavla Tomanová Petrová, 2008
Pavla Tomanová Petrová, 2008
trachybazalty, Pavla Tomanová Petrová, 2008
Pavla Tomanová Petrová, 2008
sloupcovitá odlučnost trachybazaltů, Pavla Tomanová Petrová, 2008
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]