Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Skalky u Bystřice pod Lopeníkem

Vyhledávání

Skalky u Bystřice pod Lopeníkem

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Uherské Hradiště
Katastrální území: Bystřice pod Lopeníkem
Mapové listy: 3512, 35121
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: Lom při okraji lesa mezi Bystřicí a Bánovem asi 520 m VSV. od k. 387 Skalky.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Opuštěný lom se sekvencí nivnického souvrství hluckého vývoje bělokarpatské jednotky s ložními žílami vulkanitů a porcelanity.
ID : 703

Geologie

Geologická charakteristika: V lomu je odkryta sekvence nivnického souvrství hluckého vývoje bělokarpatské jednotky s ložními žílami vulkanitů a porcelanity. Nivnické souvrství má eocenní stáří, vulkanické horniny jsou stáří baden až sarmat. V sv. části lomu se nachází ca 50 cm mocná vrstva tmavě šedých, bílošedě ovětrávajících, prachovitých vápnitých jílovců, paralelně vrstevnatých. Po 100 m sutí vystupuje v nadloží asi 200 cm masivních, nazelenale šedých porcelanitů, ve svrchních 60 cm mocnosti vrstevnatých. Následuje asi 350 cm mocná žíla silně rozpukaného a navětralého trachyandezitu s oválnými tělesy čerstvějších hornin o velikosti do 50 cm. Dále asi po 4 m sutí se nachází asi 150 cm mocná žíla trachyandezitů. Obsahuje úlomky hnědošedých, tříštivě dělitelných porcelanitů s různými odstíny. Žíla je proniknuta mladší, pravou žílou trachybazaltu. Výchoz dále pokračuje v mocnosti asi 300 cm vrstevnatými porcelanity, které vznikly kontaktní metamorfózou drobně rytmického flyše. Stupně metamorfózy viditelně ubývá směrem do nadloží. Na lokalitě bylo provedeno množství chemických analýz (kompletní silikátová analýza, stanovení stopových prvků, vzácných zemin, petrofyzikální rozbory) za účelem detailního studia látkových přeměn flyšových sedimentů během kontaktní metamorfózy.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - bělokarpatská jednotka
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - eocén, kenozoikum - neogén - miocén - střední miocén
Témata: stratigrafie, petrologie, vulkanologie
Jevy: žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, sedimentární
Hornina: porcelanit, jílovec (lupek), andezit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2186     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výchozy nivnického souvrství hluckého vývoje bělokarpatské jednotky. Sedimenty jsou proniknuty ložními žílami trachyandezitů. Názorné příklady porcelanitů vzniklých kontaktní metamorfózou v blízkosti průniku vulkanických hornin. Jedná se o významnou lokalitu mladého vulkanismu Karpatského flyše, vhodná exkurzní lokalita. Jedinečná ukázka mladého vulkanismu v oblasti flyšových Karpat na území Moravy.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Krejčí, O. et al. (1990): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000 35-121 Bánov. - MS Archiv ČGÚ.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Krejčí Oldřich, 21.11.93
Aktualizoval(a): Krejčí Oldřich 22.10.12, Kukal Zdeněk 27.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 703 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-10-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/703.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Oldřich Krejčí, 2011
Oldřich Krejčí, 2011
Oldřich Krejčí, 2011
Oldřich Krejčí, 2011
Oldřich Krejčí, 2011
Oldřich Krejčí, 1995


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]