Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Javorina (Svinárský potok)

Vyhledávání

Javorina (Svinárský potok)

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Uherské Hradiště
Katastrální území: Strání
Mapové listy: 3512, 35123
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: Výchozy při lesní cestě a v řečišti jedné z pramenných větví Svinárského potoka, 1000 m SV. od k. 970 Velká Javořina.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Defilé v řečišti potoka, délka asi 100 m, profil místy zasucený a porostlý vegetací v javorinském souvrství vlárského vývoje bělokarpatské jednotky
ID : 702

Geologie

Geologická charakteristika: U lesní silnice a v řečišti potoka u silničního mostu přes pravostranný přítok Svinárského potoka se začínají objevovat výchozy drobně až středně zrnitého flyše javorinského souvrství vlárského vývoje bělokarpatské jednotky. Výchozy dále téměř souvisle pokračují v řečišti potoka proti svahu v délce asi 100 m. Minimální a maximální mocnost turbiditních rytmů je zde 3 a 340 cm, průměrná mocnost rytmu je 30 cm. Interval Ta (gradační a homogenní) na bázi začíná 21,4 % rytmů, intervalem Tb (paralelní laminace) 34,2 % rytmů a intervalem Tc (čeřinová a konvolutní laminace) 44,4 % rytmů. Celkem bylo studována 187 turbiditních rytmů, přičemž poměr pískovců k jílovcům je 4 : 1. Pískovce jsou modrošedé a hnědošedé, jemně až středně zrnité, vápnité, při bázi až hrubě zrnité. Dosahující mocností od 2 do 300 cm. Jílovce jsou převážně tmavě zelenošedé, nevápnité a mají střípkovitý rozpad. Mocnost jílovcových částí turbiditních rytmů kolísá od 1 do 80 cm, převládají jílovcové vložky do 10 cm. Jílovce téměř neobsahují společenstva nanoplanktonu a podle zjištěných nálezů aglutinovaných foraminifer lze usuzovat na stáří svrchní křída až spodní paleocén.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - bělokarpatská jednotka
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - senon (maastricht - coniak), kenozoikum - paleogén - paleocén - spodní paleocén - dan
Témata: stratigrafie, sedimentologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: jílovec (lupek), pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 140     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Rozsáhlé výchozy javorinského souvrství vlárského vývoje bělokarpatské jednotky. Lokalita je obecně považovaná za typovou. Lokalita se nachází v zóně I. stupně ochrany CJKO Bílé Karpaty (od roku 1992, zákon 114/92). Vyhlášení ZCHÚ: Správa CHKO Bílé Karpaty, 1. 11. 1994. Zrušena ochrana PR 1.5.2008 nyní součástí NPR Javořina.
Součást VCHÚ: CHKO Bílé Karpaty
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučeno zahrnout pod ochranu PP i geologické fenomény. 31.10.2012;

Literatura

Krejčí, O. et al. (1987): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000 35-123 Strání. - MS Archiv ČGÚ. Potfaj, M. - Began, A. et al. (1986): Vysvetlivky ku geologickéj mape 1 : 25 000, listy 35-122 a 35-124. - MS GÚDŠ Bratislava. Stráník, Z. et al. (1986): Přínos studia geotraverzů pro geologii bělokarpatské jednotky a řešení jejího vztahu k vnějším jednotkám magurského příkrovu a k bradlovému pásmu. - MS Archiv ČGÚ.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Krejčí Oldřich, 21.11.93
Aktualizoval(a): Krejčí Oldřich 22.10.12, Krejčí Oldřich 31.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 702 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/702.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Oldřich Krejčí, 1995


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]