Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vojkovická skála

Vyhledávání

Vojkovická skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Karlovy Vary
Katastrální území: Vojkovice
Mapové listy: 1122, 11221
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Prudký svah nad posledními domky obce Vojkovice v údolí Ohře, Z. úpatí Doupovských hor.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní stěna, výška 6 m.
ID : 7

Geologie

Geologická charakteristika: Ve svrchní části odkryvu je obnažen lávový příkrov analcimického tefritu, který kontaktně metamorfuje podloží. To se projevuje červenou polohou na bázi proudu. Pod ním je několik metrů mocná sekvence redeponovaných vulkanoklastik. Sedimentární znaky odpovídají výplni říčního koryta na periferii doupovského komplexu. Jedná se o unikátní lokalitu dokládající procesy eroze a sedimentace vulkanického materiálu v přestávkách sopečné činnosti.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - Doupovské hory
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: sedimentologie, vulkanologie, petrologie
Jevy: vulkanoklastika, láva
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , vulkanická
Hornina: vulkanoklastika
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jedinečná ukázka procesů eroze a sedimentace vulkanického materiálu v přestávkách sopečné aktivity
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Žádné, lokalita leží v prudkém svahu, kde není možno očekávat zemědělské nebo stavební využití.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme k ochraně. Odtrhovou hranou sesuvu obnažena sekvence demonstrující komplexní vývoj doupovského komplexu. Zahrnuje lávy, pyroklastika i sedimenty produkované zvětráváním a erozí vulkánu. 11.11.2009;

Literatura

nebyla použita

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hradecký Petr, 07.11.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 16.09.04, Rapprich Vladislav 08.10.09, Rapprich Vladislav 11.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 7 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/7.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pohled na Vojkovickou skálu z mostu přes Ohři., Pavla Gürtlerová, 2017
Redeponovaná vulkanoklastika (epiklastika) na Vojkovické skále, Vladislav Rapprich, 2002
Pohled na svrchní část výchozu na Vojkovické skále, Vladislav Rapprich, 2002
Vrtsvená redeponovaná vulkanoklastika (epiklastika) ve svrchní části vypálená nadložní lávou, Vladislav Rapprich, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]