Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Velický hliník - Javorník

Vyhledávání

Velický hliník - Javorník

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Hodonín
Katastrální území: Velká nad Veličkou
Mapové listy: 3511, 35114
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: Při nádraží Javorník nad Veličkou, 800 m JV. od k. Léšť.
Charakteristika objektu: Rozsáhlé hliniště, v současnosti v provozu.
Technický objekt: hliniště
Exkurzní lokalita: ano
ID : 699

Geologie

Geologická charakteristika: Profil v hliništi se skládá ze dvou částí. Vyšší část profilu (J. strana hliniště) je charakterizována malými mocnostmi pískovců (do 14 cm), dvě ojedinělé lavice přes 1 m mocné jsou světle šedé , jemnozrnné vápnité, čeřinovitě nebo konvolutně laminované. Jsou zde dobře vyvinuty proudové stopy a různé bioglyfy. Pískovce přecházejí do šedých , paralelně laminovaných prachovců a světle šedých, namodralých vápnitých jílovců. Charakteristické jsou tenké rezavě hnědě zbarvené, kuželovitě ovětrávající pelokarbonáty. Podložím těchto vrstev jsou monotóní, převážně jílovcové vrstvy s tenkými (do 10 cm) a vzácně i silnějšími prachovci. Jílovce jsou hnědošedé nebo světle zelenošedé, vápnité, střepovitě rozpadavé. Kuželovské souvrství bylo nově vymezeno Stráníkem a kol. v roce 1989 a detailně zpracovano Vůjtou a kol. (1990). Dříve bylo toto souvrství řazeno k tzv. svrchnímu oddílu paleogénu bělokarpatské jednotky. Vyšší část kuželovského souvrství byla biostratigraficky zařazena do spodního eocénu (nanoplanktonová zona NP 10 - 11), nižší část do nižšího paleocénu až spodního eocénu (zóny NP 9 - 10). Na spodní části pískovcových lavic byly nalezeny doposud nepopsané druhy velkých, větvících se aglutinovaných foraminifer.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén
Témata: stratigrafie, sedimentologie
Jevy: charakteristická hornina, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: jílovec (lupek)
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 5770     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Typová lokalita kuželovského souvrství hluckého vývoje bělokarpatské jednotky. Vhodná exkurzní lokalita.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: V současnosti probíhá na lokalitě těžba pro blízkou cihelnu. Doporučujeme proto lokalitu pouze evidovat a po ukončení těžby v rámci sanačních prací ponechat vhodnou část výchozů odkrytou.

Literatura

Stráník, Z. et al. (1989): Geologie hluckého vývoje bělokarpatské jednotky. - MS ČGÚ Praha. Vůjta, M. (1993): Vysvětlivky k z kladní geologické mapě 1 : 25 000, list 35-114 Velká nad Veličkou. - MS ČGÚ Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vůjta Martin, 21.11.93
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 03.02.03, Kukal Zdeněk 27.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 699 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/699.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]