Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Střečkův kopec u Sv. Antonínka

Vyhledávání

Střečkův kopec u Sv. Antonínka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Hodonín
Katastrální území: Blatnice
Mapové listy: 3511, 35111
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: 800 m VJV. od kostela Sv. Antonínek, SV. od Blatnice, 800 m vjv. od kóty 349 m (Sv. Antonínek).
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Malý jámový lůmek o obvodu 30 m a hloubce 3 m, příležitostná těžba vápnitých jílovců až slínovců.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 697

Geologie

Geologická charakteristika: Ve V. stěně lůmku vystupuje cca 3 m mocná poloha světle hnědavě šedých, do běla ovětrávajících, vrstevnatých, silně vápnitých jílovců až slínovců. Výše je vyvinuta asi 15 cm mocná vložka světle okrového slínu. Nad nimi je vyvinuta ca 3 m mocná poloha čočkovitě naduřujících lavic hnědošedých jemně písčitých vápenců (mocnost lavic 12 - 120 cm). Nejvýše vystupují modrošedé vápence s vysokým podílem nekarbonátových klastů. Slínovce poskytly společenstvo foraminifer s vápnitým bentosem a drobným planktonem (hadbergely, heterohelixy). Druhově diversifikované vápnité nanofosilie svědčí o kampánském stáří. Podle detailního určení planktonických foraminifer se však jedná o mastricht, byly zjištěny druhy: Globotruncanella petaloidea (Gand.), G. bavanensis (Voorw.), Globiderinelloides subcarinata (Bronn) Lokalita má značný význam pro korelace v rámci flyšového pásma Východních Alp a Zápedních Karpat.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - bělokarpatská jednotka
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída
Témata: stratigrafie, sedimentologie, paleontologie
Jevy: skalní defilé
Původ geologických jevů (geneze): antropogenní (činnost lidská), sedimentární
Hornina: slínovec, vápenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1712     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ojedinělý umělý výchoz litostratigrafické jednotky: tzv. křídy od svatého Antonínka, antoníneckého souvsrtví. Jsou zde zastoupeny vápnité jílovce až slínovce a písčité vápence svrchnokřídového stáří. Významná lokalita pro korelaci flyšového pásma rakouských Alp a Západních Karpat.
Střety zájmů: skládky odpadků, rekultivace
Popis střetů zájmů: Lokalita je ohrožena nepovolenou skládkou, případně zavezením a úplnou likvidací.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Lokalita zarůstá náletovou vegetací. Doporučeno zahrnout pod ochranu PP i geologické fenomény. Z geologického hlediska je nezbytné tuto jedinečnou loklalitu nenechat zarůst vegetací.19.10.2012;

Literatura

Vůjta, M. et al. (1989): Nový výskyt sedimentů svrchní křídy v magurském flyši. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 1987, 134-135, Praha. Bubík M., Švábenická L., Vůjta M., 1994: Svatý Antonínek u Blatnice (okres Hodonín). ČGÚ Praha, pracoviště Brno.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vůjta Martin, 22.11.93
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 24.05.05, Krejčí Oldřich 19.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 697 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/697.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Oldřich Krejčí, 2006
Oldřich Krejčí, 2006
Oldřich Krejčí, 2006
Oldřich Krejčí, 1997


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]