Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Háj u Louky

Vyhledávání

Háj u Louky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Hodonín
Katastrální území: Louka
Mapové listy: 3511, 35113
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: Svah na J. okraji obce, nad říčkou Velička při S. úpatí Dlouhé hory.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Přirozený nesouvislý odkryv délka ca 500 m, výška až 20 m, zčásti zasucený v nivnickém souvrství kde převládají vápnité jílovce a slínovce nad pískovci.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 696

Geologie

Geologická charakteristika: Výchozy nivnického souvrství na této lokalitě tvoří dosud nejrozsáhlejší známý profil tímto souvrstvím. Nivnické souvrství bylo vyčleněno Stráníkem a kolektivem v roce 1989 v rámci tzv. svrchního oddílu bělokarpatské jednotky magurského flyše. V nivnickém souvrství všeobecně převládají vápnité jílovce a slínovce nad pískovci, slepence chybějí. Vedle pískovcových vrstev s turbiditními texturami jsou přítomny jednotlivé lavice suťotoků mocné několik metrů, které jsou tvořeny nevytříděným materiálem o proměnlivé zrnitosti a obsahují litoklasty z okolních sedimentů. Suťotoky nevznikaly sedimentací z turbiditních proudů, jejich vznik je spojován s řícením zvodnělého úlomkovitého materiálu z oblastí šelfu do větších hloubek (tzv. vějíře). Tyto hrubší polohy jsou obklopeny turbiditními sedimenty s převahou jílovců. Nivnické souvrství se dále vyznačuje častou barevnou proměnlivostí jílovců. Jsou přítomny bílošedé, hnědošedé, zelenošedé, žlutošedé a z ostatních litostratigrafických jednotek bělokarpatského flyše neznámé okrově zbarvené jílovce.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - bělokarpatská jednotka
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - paleocén, kenozoikum - paleogén - eocén
Témata: stratigrafie, sedimentologie, paleontologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: jílovec (lupek), pískovec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1739     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Nejrozsáhlejší přirozené výchozy nivnického souvrství hluckého vývoje bělokarpatské jednotky. Mikrofauna a nanoplankton svědčí o svrchnopaleocéním stáří. Na výchozech lze studovat sedimentologické fenomény typické pro flyšovou sedimentaci. Ochrana PR se vztahuje především na na jeden z nejcennějších porostů listnatých lesů s převahou habru v Bílých Karpatech. V bohatém bylinném parku se vyskytuje sněženka podsněžník, ladoňka dvoulistá, medovník meduňkolistý, lilie zlatohlavá a další vzácnější druhy.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučeno zahrnout pod ochranu PP i geologické fenomény. Doporučena revize stavu lokality31.10.2012;

Literatura

Vůjta, M. (1993): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 50 000, list 25-34 Luhačovice. - MS ČGÚ Praha. Stráník, Z. et al. (1989): Geologie hluckého vývoje bělokarpatské jednotky. - MS ČGÚ Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vůjta Martin, 22.11.93

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 696 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/696.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]