Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kurovický lom

Vyhledávání

Kurovický lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Kroměříž
Katastrální území: Kurovice
Mapové listy: 2531, 25314
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: Lom na SZ svahu kopce Křemenná /kóta 315/ 6 km S od Otrokovic.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný a v posledních letech znovu těžený lom. Velikost cca 500 x 100 až 150 m (vápenitý flyš sv.jura -sp. křída)
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 691

Geologie

Geologická charakteristika: V lomu vystupují vápencové uloženiny flyšové povahy nejvyšší jury a nejnižší křídy a slínité uloženiny vyšší spodní křídy. Představují rozsáhlý tektonický útržek nebo olistolit v magurském flyši. Uloženiny a jejich fauna byla popsána už E.F.Glockerem (1841) a mnohými dalšími autory. V posledních letech lokalitu zpracovali E.Benešová, E.Hanzlíková, A.Matějka (1962), E.Benešová, M.Eliáš, A.Matějka (1968). M.Eliáš a H.Eliášová (in D.Andrusov a O.Samuel, 1983, 1985) na lokalitě stanovili jako novou litostratigrafickou jednotku tlumačovské slínovce. Nejnověji se lokalitou zabýval Z.Vašíček (1992).
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - račanská jednotka
Stratigrafie: mezozoikum - jura - svrchní jura - malm, mezozoikum - křída - spodní křída
Témata: stratigrafie, sedimentologie, paleontologie
Jevy: skalní stěna
Původ geologických jevů (geneze): antropogenní (činnost lidská), sedimentární
Hornina: slínovec, vápenec, brekcie
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2017     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: V lomu jsou odkryté vápenité uloženiny nejvyšší jury plynule přecházející do spodní křídy - je typovou lokalitou kurovických vápenců a tlumačovských slínovců. Dále se zde nacházejí svrchokřídové brekcie soláňského souvství. Je jedinečnou historickou lokalitou v oblasti magurského flyše na střední Moravě s význačnými faunistickými nálezy. Severozápadní stěna je jedinečnou ukázkou sekvencí eolických sedimentů a fosilních půd. Geologická a paleontolická lokalita s výskytem zvl.chráněných druhů obojživelníků a plazů.
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: V posledních letech byly kurovické vápence znovu těženy cementářským závodem v Tlumačově. Nejvýznamnější části rozsáhlého lomu nejsou zatím těžbou ohroženy, což ale nelze vyloučit v pozdějších letech. Popsaná část lomu je součástí stejnojmenné přírodní památky s výskytem zvl. chráněných druhů obojživelníků a plazů. V lomu v létě dochází často k nepovolenému koupání a tím ohrožení čistoty prostředí (odpadky, neexistence WC).
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: V současnosti neprobíhá žádná těžba, spodní etáž lomu je zaplavená jezerem, dotovaným spodní vodou. 19.10.2012;

Literatura

Benešová E., Eliáš M., Matějka A.(1968): Geology of the Kurovice klippe.-Sbor.geol.Věd,Geol.13,7-33.Praha. Benešová E.,Hanzlíková E.,Matějka A.(1962): Příspěvek ke geologii kurovického bradla.-Zpr.geol.Výzk.v r.1961,185-186.Praha. Eliáš E.,Eliášová H.(1985): Tlmačovské slieňovce. In Andrusov D.,Samuel O.: Stratigrafický slovník Západních Karpát 2, GÚDŠ, 272. Bratislava. Glocker E.F.(1841): Über den Jurakalk von Kurowitz in Mähren und über den darin vorkommenden Aptychus imbricatus.-Verh.Leopold.-Carol.Akad.naturf.,19/2/,73-308.Breslau-Bonn. Vašíček Z.(1922): Biostratigrafie lokality Kurovice.-MS-ČGÚ.Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vašíček Zdeněk, 25.11.93
Aktualizoval(a): Lorencová Markéta 30.03.04, Krejčí Oldřich 19.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 691 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/691.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Roman Novotný, 2012
Oldřich Krejčí, 2008
Oldřich Krejčí, 2008
Oldřich Krejčí, 2008
Oldřich Krejčí, 2008
Oldřich Krejčí, 2008
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]