Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vrch Káčov

Vyhledávání

Vrch Káčov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Mladá Boleslav
Katastrální území: Sychrov nad Jizerou
Mapové listy: 0333, 03332
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Výrazný kopec 3 km S. od Mnichova Hradiště, na vrcholu s radiovou stanicí.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Průnik bazaltoidu křídovými sedimenty s výraznými kontaktními přeměnami.
ID : 68

Geologie

Geologická charakteristika: Geologická charakteristika podle terénních výzkumů J. Pražáka a O. Shrbeného a popisu Č. Zahálky: Na SZ. okraji vrchu Káčova proniká žíla olivinického nefelinitu křídovými sedimenty tvz. flyšoidní fácie, tj. střídáním navzájem ostře oddělených poloh pískovců a vápnitých jílovců. Kontaktní metamorfózou jsou jílovce přeměněny v porcelanit a pískovce vypálením jílovitovápnité matrix vytvářejí kdysi proslulý kačovák - extrémně lehký, porézní pískovec. Ten se používal speciálně na vodní stavby (jezy a podobně). V minulém století se těžil jak bazaltoid, který je do značné míry vytěžen, tak i kačovák. Dnes jsou lomy opuštěny. Vlastní vulkanické těleso představuje podpovrchovou facii přívodní dráhy izolovaného monogenetického vulkánku. Je tvořena brekcií přívodní dráhy a kompaktním přívodem. Asi 250 m SZ od vrcholu Káčova se vypíná skalní útvar představující sopečný komín - přívodní kanál vulkánu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geomorfologie, vulkanologie
Jevy: vulkán, žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: vulkanoklastika, bazanit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 516     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zcela ojedinělý příklad kontaktní metamorfózy ve flyšoidní facii křídy. Vyhlášení ZCHÚ: MK, 15. 9. 1953, č. předpisu: D-II-3-155.1-22; dodatečná registrace ve Sbírce zákonů (Výnos MK ČSR č. 14.200/88 z 29. 11. 1988).
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: vegetace, skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Kromě černých skládek prakticky neexistují, lokalita však postupně zarůstá v celém rozsahu.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Pražák, J. et al. (1995): Geologická mapa 1 : 50 000 list 03-33 Mladá Boleslav. - ČGÚ, Praha. Zahálka, Č. (1905): Pásmo X. křídového útvaru v Pojizeří. - Věst. král. čes. spol. nauk, Tř. II. Praha. Urbánek, L. (1944): Vrch Káčov u Mnichova Hradiště. - Věda přírodní, roč. XXIII. Praha. Knížetová L., Pecina P., Pivničková M., 1987: Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982 - 85.-Středisko památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Bohemia centralis, sv. 16, str. 148 - 149, Praha.; Rubáš Dominik, 2012: Krásy neživé přírody v Podještědí, Tiskové centrum ČGS, Praha, 82 s.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pražák Jiří, 27.10.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 20.09.05, Rapprich Vladislav 08.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 68 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/68.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Sopečný komín olivinického nefelinitu tvoří bizarní skalku., Jiří Šír, 2015
Sopečný komín olivinického nefelinitu tvoří bizarní skalku., Jiří Šír, 2015
Sopečný komín olivinického nefelinitu tvoří bizarní skalku., Jiří Šír, 2015
Sopečný komín olivinického nefelinitu tvoří bizarní skalku., Jiří Šír, 2015
Sopečný komín olivinického nefelinitu tvoří bizarní skalku., Jiří Šír, 2015
Sopečný komín olivinického nefelinitu tvoří bizarní skalku., Jiří Šír, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]