Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom v Křepicích

Vyhledávání

Lom v Křepicích

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Břeclav
Katastrální území: Křepice
Mapové listy: 3421, 34211
Geologická správní oblast: Pouzdřanská, ždánická a zdounecká jednotka, račanská jednotka Chřibů
Lokalizace: Opuštěný, zčásti zastavěný lom, u V. okraje obce, 200 m JJV. od kostela.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Lomová stěna (10x4 m) starého lomu zastavěná vinnými sklepy.
Technický objekt: lom
ID : 679

Geologie

Geologická charakteristika: Lomovou stěnou jsou odkryty dynowské slínovce a spodní část štibořických vrstev. Dynowské slínovce jsou zastoupeny světle hnědavými vrstevnatými silně vápnitými jílovci až jílovitými vápenci. Obsahují vzácné laminy pískovců a rohovců. V slínovcích byly pozorovány skluzové struktury. Dynowské slínovce obsahují hojný nanoplankton spodního oligocénu. Makrofauna (forminifery) je velmi vzácná. Relativně četné jsou zbytky ryb a diatomity. Nadložní šitbořické vrstvy jsou tvořeny šedými nevápnitými jílovci s tenkými laminami prachovců. Vrstvy mají častý limonit a jarosit. Na mikrofosilie jsou velmi chudé. Dynowské slínovce a šitbořické vrstvy představují vyšší část menilitového souvrství. Jsou významným korelačním horizontem pro spodní oligocén karpatského flyše. Představují výrazný paleoenviromentální spodnooligocéní event.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - oligocén - spodní oligocén
Témata: stratigrafie, paleontologie, geologie
Jevy: deformační stavby
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: jílovec (lupek), slínovec, pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Význačná lokalita dynowských slínovců a štibořických vrstev menilitového souvrství ždánické jednotky. Menilitové souvrství je důležitým horizontem pro korelaci spodího oligocénu vnějších jednotek flyšového pásma Západních a Východních Karpat a byli zjištěny i v alpidách Iránu. Významná lokalita spodnooligocénní ichtyofauny.
Střety zájmů: právo vlastnické, zástavba
Popis střetů zájmů: Vzhledem k částečné zástavbě nutno jednat s majiteli pozemku, eventuelně s představenstvem obce.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Stráník, Z. (1981): Litofaciální vývoj a korelace menilitových vrstev ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě. - Zem. Plyn Nafta, 26, 1, 7-13. Hodonín. Stráník, Z. - Krhovský, J. - Brzobohatý, R. - Hamršmíd, B. (1991): II. The Western Carphatian in south Moravia. In Hamršmíd, B. (ed.): 4 th. INA Conference, Excursion Guide. - Knih. Zem. Plyn. Nafta, 31-49. Hodonín. Krhovský, J. (1991): II. D.f.: Locality Křepenice. In Hamršmíd, B. (ed.): 4 th. INA Conference, Excursion Guide. - Knih. Zem. Plyn. Nafta, 71-75. Hodonín.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Stráník Zdeněk, 26.11.93

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 679 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/679.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Roman Novotný, 2009
Roman Novotný, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]