Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Turold

Vyhledávání

Turold

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Břeclav
Katastrální území: Mikulov na Moravě
Mapové listy: 3414, 34142
Oblast: Pouzdřanská, ždánická a zdounecká jednotka, račanská jednotka Chřibů
Lokalizace: Opuštěný lom v městě, 200 m SZ. od k. 385, 700 m ZSZ. od k. 385.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Lomová stěna s odkryvy dvou poloh navátých spraší
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 674

Geologie

Geologická charakteristika: Profil v JZ. stěně zachytil dvě polohy spraší, oddělené přes 1 m mocným černozemním půdním horizontem. Svrchní světle okrová, vápnitá spraš s vzácnými pseudomycéliemi a úlomky vápenců je 1-3 m mocná. K SZ. spraš vyklinuje. Spraš obsahuje faunu snad würmského glaciálu: Pupilla muscorum, P. loessica (Lož.), P. triplicata (Stud.), Helicopsis striata (Müll.), Succinea oblonga (Drap.). Podloží spraše tvoří černozemní fosilní půdní komplex (dále PK) s 3 horizonty. Svrchní horizont poskytl tanatocenózu teplého lesostepního období (vyjma lesního druhu Acanthinula aculeata). Střední horizont tvořený velmi tmavě šedou až černošedou půdou s vápencouvou sutí (max. 40 cm). Horizont obsahuje stepní až lesostepní tanatocenózu. Spodní horizont tvoří tmavě šedá až šedá, silně humózní půda s četnými záteky CaCO3 a s hrubou vápencovou sutí. Byla zjištěna suchomilná bezlesá až stepní malakofauna. Uvedené tanatocenózy vázané na fosilní černozemní komplex odpovídají pomínkám vzniku černozemí: kontinentální klima s stepními až lesostepními biotopy. Vrchol teplého období byl v nejmladším horizontu. PK je nejspíše produktem nástupu posledního R/W interglaciálu. Styk PK s sprašemi je ostrý. Spodní spraš je 4-5 m mocná, s typickou sloupcovitou odlučností a příměsí drobné vápnité sutě. Směrem k S. faciálně přechází do eolik s velkým podílem hrubé sutě a vápencových balvanů. Spraš obsahuje tuto faunu: Helicopsis striata (Müll.), Pupilla muscorum (L.), P. sterri (Voith), Succinea oblonga elongata (Sndb.). V podloží kvartéru vystupují částečně dolomitizované ernstbrunnské vápence (až metrové lavice hrubě zrnitých brekcií, různě zrnitých onkoidových a biodetritických vápenců). Profil těchto vápenců ukončuje harground, v nadloží jsou vyvinuty vápnité jílovité pískovce až jílovité vápence s glaukonitem řazené do turonu.
Regionální členění: Karpaty - bradlové pásmo - kopanický vývoj (příbradlový), Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kvartér, turon
Témata: paleontologie, stratigrafie, kvartérní geologie
Jevy: kras, litologické rozhraní, fosilní půdy, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , eolická (činnost větru)
Hornina: spraš, vápenec
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 456     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významný středno- a svrchnopleistocénní sprašový profil s fosilními půdami, v podloží s ernstbrunnskými vápenci a turonskými pískovci a jílovci. Krasové jevy. Významná paleontologická lokalita na území CHKO Pálava a biosférické rezervace UNESCO. Vyhlášení ZCHÚ: OSK Mikulov, 10. 5. 1946.
Součást VCHÚ: CHKO Pálava
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: S problematikou jsou podrobně seznámeni na správě CHKO Pálava.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Čtyroký, P. et al. (1990): Základní geologická mapa 1:25 000 a vysvětlivky, list 34-142 Mikulov. - ČGÚ Praha. Havlíček, P. - Kovanda, J. (1985): Nové výzkumy kvartéru v okolí Pavlovských vrchů. - Antropozoikum, 16, 21-59. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Uhlířová Ivana, 29.11.93
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 20.08.04, Gürtlerová Pavla 16.04.12, Kukal Zdeněk 22.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 674 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/674.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Na jurských vápencích diskordantně nasedají svrchnokřídové sedimenty - slínovce., Jiří Burda, 2012
Informační tabule na naučné stezce Turold., Jiří Burda, 2012
Informační tabule na naučné stezce Turold., Jiří Burda, 2012
Jiří Burda, 2012
Vchod do jeskyně v jurských vápencích., Jiří Burda, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]