Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Šibeničník

Vyhledávání

Šibeničník

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Břeclav
Katastrální území: Mikulov na Moravě
Mapové listy: 3414, 34142
Geologická správní oblast: Pouzdřanská, ždánická a zdounecká jednotka, račanská jednotka Chřibů
Lokalizace: Šibeničník k. 238, vyvýšenina mezi železniční tratí Břeclav - Mikulov a státní hranicí s Rakouskem.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Výrazná morfologická kupa, protažená ssv.- jjz. směrem, rozloha 3,39 ha.
ID : 673

Geologie

Geologická charakteristika: PR Šibeničník je tvořena svrchnojurskými klenotnickými vrstvami a ernstbrunnským vápencem. Klenotnické vrstvy (oxford-spodní tithon) jsou charakterizovány naspodu tmavošedými silně vápnitými jílovci, výše šedými jemně až středně zrnitými vápenci se značnou příměsí jílu. Vrstvy obsahují hojnou mikro- i makrofaunu. Nadložní ernstbrunnské vápence jsou zastoupeny převážně brekciovitými světle šedými a hnědavě šedými organodetritickými vápenci vyššího tithonu až hauterivu (?). Tyto vápence představují karbonátový detrit splavovaný z pavlovské karbonátové plošiny a který se hromadil na jejím v. úpatí (ždánický sedimentační prostor). Při alpinských horotvorných pohybech v miocénu (tzv. štýrská fáze) byly tyto sedimenty odloučeny od podkladu a začleněny v podobě tektonických útržků tzv. bradel do stavby ždánického příkrovu. Vlastní bradlo Šibeničník je na Z tvořeno klentnickými vrstvami, na V ernstbrunnskými vápenci ukloněnými k východu. Na bradlech spočívají pálavské vrstvy (svrchní křída), výše vápnité jíly tzv. tégly badenu a lithothamniové vápence a písky s bohatou faunou (miocén). Instruktivní profil je zejména v j. části bradla, s. část je tektonicky porušena.
Regionální členění: Karpaty - bradlové pásmo - kopanický vývoj (příbradlový)
Stratigrafie: mezozoikum - jura, kenozoikum - neogén - miocén - střední miocén - baden
Témata: geomorfologie, geologie, stratigrafie, paleontologie
Jevy: skála, zlom
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec, jíl, písek
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 434     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: PR leží v CHKO a BR UNESCO Pálava. Z geologického hlediska se jedná o jedinečné místo v Pálavských vrších, kde je evidentní překrytí jurských bradel popříkrovovými miocénními sedimenty (baden). Vyhlášení ZCHÚ: OSK Mikulov, 10. 5. 1946.
Součást VCHÚ: CHKO Pálava
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Malé opuštěné těžebny byly zaváženy stavebním a komunálním odpadem, tyto aktivity je nutno zcela zastavit.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Čtyroký, P. et al. (1985): Základní geologická mapa 1:25 000, list 34-142 Mikulov. - ČGÚ Praha. Čtyroký, P. et al. (1990):Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000 a vysvětlivky, list 34-142 Mikulov. - ČGÚ Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Stráník Zdeněk, 29.11.93
Aktualizoval(a): Novotný Roman 28.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 673 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-17]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/673.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Roman Novotný, 2012
Roman Novotný, 2012
Roman Novotný, 2012
Roman Novotný, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]