Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Straník - polštářové lávy

Vyhledávání

Straník - polštářové lávy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Nový Jičín
Katastrální území: Straník
Mapové listy: 2512, 25124
Oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: skalka s kapličkou na S. okraji obce Straník u silnice Straník - Kojetín
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: skalka
ID : 667

Geologie

Geologická charakteristika: Ve skalce vycházejí na povrch polštářové lávy těšínitové asociace, které jsou typickým produktem podmořského vulkanismu v rámci spodnokřídového hradišťského souvrství slezské jednotky. Odkryta je celková mocnost asi 5 m. Lávu tvoří pyroxenický monchiquit, což je tmavá, jemnozrnná hornina, někdy s orbikulární stavbou (orbikule až variolity). Na výchozu naprosto převažují masivní šedé až tmavě šedé typy, které jsou drobnozrnné až jemnozrnné a většinou porfyrické. Vyrostlice tvoří tmavé minerály (amfibol, pyroxen a vzácně biotit). Okraje polštářů mají amygdaloidní (mandlovcovou) texturu s mandlemi s karbonátovou výplní. Nověji se petrografií lokality zabývali Buriánek – Bubík (2012).
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - slezská jednotka
Stratigrafie: spodní křída
Témata: vulkanologie, petrologie, stratigrafie
Jevy: láva
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: vulkanit (neznámý)
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1894     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalka ve Straníku velmi instruktivně ukazuje mochiquit - vulkanit z těšínitové asociace ve facii polštářových láv.
Součást Geoparku: Podbeskydí
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Určitým střetem zájmů s ochranou geologické lokality je okrasná zeleň okolí kapličky (stromy, záhony). Plán péče PP by měl sladit eventuální střety.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Buriánek, D., Bubík, M. (2012): Horniny těšínitové asociace v okolí Valašského Meziříčí. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 97, 1, 105-127. Brno.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Eliáš Mojmír, 10.11.93
Aktualizoval(a): Bubík Miroslav 23.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 667 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/667.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Oldřich Krejčí, 1994


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]