Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Starý Jičín - hradní příkop

Vyhledávání

Starý Jičín - hradní příkop

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Nový Jičín
Katastrální území: Starý Jičín
Mapové listy: 2512, 25124
Geologická správní oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: 3,6 km na JZ od Žerotínského zámku v Novém Jičíně, hradní příkop hradu Starý Jičín, mezi hradem a jižním předhradím, stěna o rozměrech 25 x 10 m
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: hradní příkop vytesaný ve skále odkrývající palkovické souvrství slezské jednotky flyšového pásma Karpat
ID : 665

Geologie

Geologická charakteristika: V zářezu hradního příkopu oddělujícího zříceninu Starojičínského hradu od jeho jižního předhradí jsou odkryty vápnité slepence a pískovce palkovického souvrství (slezská jednotka flyšového pásma Karpat). Vrstvy upadají generelně k východu. Slepence jsou střednozrnné až hrubozrnné s podporou základní hmoty, která má charakter drobnozrnného slepence. Klasty jsou většinou nevytříděné, velké klasty místy tvoří šňůrové polohy. Štramberské vápence tvoří přes 95 % klastů. Největší klast měl velikost 70 cm. Vzácně je zastoupen křemen, dolomitizovaný vápenec, detritický písčitý vápenec těšínského typu, červený trachyt aj. Hnědošedé střednozrnné vápnité pískovce tvoří zpravidla tenké vložky ve stropě slepencových lavic. Na bázích lavic jsou místy erozní koryta. Slepence lze interpretovat jako sedimenty hustých gravitačních proudů, vložky pískovců jsou klasické turbidity. Masív Starojického kopce je interpretován jako příkrovová troska slezské jednotky na jednotce podslezské. Po dlouhé historii dohadů ohledně stratigrafické a tektonické pozice jsou slepence nově řazeny do palkovického souvrství, které je rozšířeno v oblasti bašského faciálního vývoje, ale ve Starém Jičíně zasahuje do vývoje kelčského svou proximální facií (Bubík et al., 2022). Coniacké stáří konglomerátů je prokázáno mikropaleontologicky (Stráník et al. 1997).
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - slezská jednotka - kelčský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - coniak
Témata: sedimentologie, stratigrafie
Jevy: charakteristická hornina, skalní defilé, vrstva
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slepenec (konglomerát) , pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Technická nebo kulturní památka
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: jde o nejlepší odkryv palkovického souvrství, velice dobře ukazující proximální facii tohoto souvrství zasahující do oblasti kelčského faciálního vývoje; lokalita je pod ochranou kulturní památky (hrad Starý Jičín)
Součást Geoparku: Podbeskydí
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: v současnosti nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: zářez hradního příkopu je v současnosti zbaven sutí i náletových dřevin (vynikající stav) 13.10.2022;

Literatura

Stráník, Z. - Bubík, M. - Švábenická, L. (1997): Svrchnokřídové stáří konglomerátů od Starého Jičína. - Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 1996, 43-44; Bubík et al. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000, list 25-124 Starý Jičín, Archiv České geologické služby, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Eliáš Mojmír, 10.11.93
Aktualizoval(a): Bubík Miroslav 23.10.12, Bubík Miroslav 13.10.22

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 665 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/665.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Slepence a sedimentární brekcie palkovického souvrství v hradním příkopu, Starý Jičín., Miroslav Bubík, 2019
Starojický kopec - hrad Starý Jičín, Oldřich Krejčí, 1996


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]