Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Klokočské skály

Vyhledávání

Klokočské skály

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Bělá u Turnova, Klokočí u Turnova, Klokočské Loučky
Mapové listy: 0332, 03324
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: 4 km sv. od Turnova, mezi Podloučkami, Klokočím, Rotštejnem, Chutnovkou, Záholicemi, a Rohlinkami.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Rozsáhlé pískovcové skalní město se zbytky reliktních borů
Exkurzní lokalita: ano
ID : 66

Geologie

Geologická charakteristika: Nesouměrný hřbet ze svrchnokřídových kvádrových pískovců, vyznačujících se velkou skalní členitostí. Zahrnuje dvě na sebe navazující území: na severu Betlémské skály, na jihu a východě vlastní Klokočské skály. Zdaleka nápadným útvarem je asi 2 km široká skalní stěna v čele kuesty nad obcí Klokočí, z níž je vyčleněno několik samostatných pískovcových věží. Plošinu brázdí skalnaté rokle. V jižních okrajích je zahlouben Rotštejnský důl se zříceninou hradu Rotštejn, osou plošinatého týlového svahu kuesty prochází Zelený důl s řadou bočních roklí. Ve skalních stěnách vniklo několik desítek různě velkých pseudokrasových výklenků a jeskyní - k největším v Českém ráji patří Postojná. Některé jsou významné i z archeologického hlediska. Zvětráváním a odnosem nestejně odolných poloh pískovců vznikly skalní perforace ( např. skalní okna a tunely v Betlémských skalách, u Rotštejna) a četné mikroformy (zvlášť žlábkové škrapy, voštiny atd.) Ze dvou stran zlomy omezená zřetelně ukloněná kra křídových pískovců vytváří nad klokočským zlomem výrazné skalní defilé porušované místy kernými zónami a smykovými trhlinami na nichž dochází i k posunům na vrstevních plochách - zejména u Roštejna a Klokočí. Doprovodným jevem jsou svahové pohyby kulis. Místně jsou tyto zóny a trhliny nazývány průchody. Vlastní území skal není tektonicky porušeno a jeho členitost je dána jen různým stupněm zvětrání. Zvětrávacími procesy vznikly i pseudokrasové jeskyně (Postojná, Husova Kazatelna, Jislova sluj aj.), skalní brány a skalní hřiby. Geologicky je kra tvořena křemennými kvádrovými pískovci teplického souvrství. V pískovcích je častá štěrčíkovitá příměs, pískovce jsou místy typicky šikmo zvrstvené. Ojediněle se nachází makrofauna svrchnoturonského stáří a obrovské stopy po biogenní činnosti živočichů. (Mackovčin et al.2002); Tato přírodní rezervace je významnou evropskou lokalitou systému NATURA-2000 a pokrývá plochu 236,41 ha. Má formu kuesty s členitou asymetrickou linií a její součástí je též skalní město Betlémské skály a jeskyně Postojna. Klokočské skály jsou tvořeny středně až hrubě zrnitými, středně vytříděnými křemennými pískovci teplického souvrství. Okolo trosek skalního hradu Rotštejn postaveného koncem 13. století je možno studovat morfologii a poměrně složité zvrstvení křemenných pískovců teplickeho souvrství typické pro celý komplex Klokočských skal. Podzemní voda v pórovitých pískovcích byla zdrojem pro studnu vyhloubenou u skalního hradu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - jizerský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon - svrchní turon
Témata: geologie, geomorfologie, archeologie, hydrogeologie, litologie, sedimentologie
Jevy: kuesta, jeskyně pseudokrasová, skalní stěna, skalní komín, skalní okno, škrapy, voštiny, kaňon, skalní město, viklan, zkameněliny - fauna, kamenné moře
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 918     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: 2 km dlouhé skalní defilé v pískovcích a pseudokrasové jeskyně, reliktní bory a demontánní druhy v inverzních kaňonech. Přírodní rezervace byla vyhlášena r. 1985. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Semily, 13. 6. 1985; výměra 228,13 ha. Přírodní rezervace je evropskou lokalitou systému NATURA-2000
Součást VCHÚ: CHKO Český ráj
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Pouze místy zvýšená návštěvnost.Prozatím není střet zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Současný stav je dobrý. V Klokočských skalách je řada zajímavých lokalit jak z geologického, tak tektonického a pseudokrasového hlediska 21.11.2009;

Literatura

Coubal, M. (1989): Kandidátská disertační práce. - Archiv ČGÚ, Praha.; Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 s.; Raprrich, V., red. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-324 Turnov. Česká geologická služba. Praha.; Uličný, D. (2001): Depositional systems and sequence stratigraphy of coarse-grained deltas in a shallow-marine, strike-slip setting: the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. Sedimentology 48, 599-628.; Čech St. (2010): Křídové sedimenty Českého ráje. Exkurze České geologické společnosti, Česká geologická společnost, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pražák Jiří, 04.11.94
Aktualizoval(a): Lorencová Markéta 26.06.07, Gürtlerová Pavla 20.11.09, Čech Stanislav 21.11.09, Rejchrt Miroslav 16.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 66 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/66.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Rotštejn - skály, Miroslav Rejchrt, 2011
Rotštejn - skály, Miroslav Rejchrt, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]