Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Mazák

Vyhledávání

Mazák

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Frýdek-Místek
Katastrální území: Ostravice
Mapové listy: 2524, 25241
Geologická správní oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: lom v osadě Mazák, 1350 m z. od k. 943 m Čupel
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: opuštěný stěnový lom v svrchnokřídových sedimentech slezské jednotky flyše
Technický objekt: lom
ID : 659

Geologie

Geologická charakteristika: V lomu jsou odkryty svrchnokřídové sedimenty godulského vývoje slezské jednotky flyšového pásma Karpat. Nejspodnější část profilu v lomu tvoří pestré jílovce, prachovce a pískovce mazáckého souvrství. Na nich leží 20 m mocný ostravický pískovec. Jde o jemně až hrubě zrnitý, místy brekciovitý vápnitý pískovec až brekcii v lavicích 2 až 4 m mocných oddělených tenkými vložkami glaukonitického pískovce popřípadě černošedého nevápnitého jílovce. Ze sedimentologického hlediska jsou to fluxoturbidity a turbidity. Brekciovitý pískovec obsahuje hojné úlomky a valouny jurských vápenců, ojediněle valouny mandlovců těšínitové asociace a černé rohovce (Roth et al. 1962). V době těžby se v pískovcích nacházely až několik dm velké závalky černých nevápnitých jílovců pocházející z hradišťského souvrství. Obsahovaly spodnokřídovou faunu: Lamellaptychus didayi, Salfeldiella cf. guettardi, misky aucellidů, jevenilní plže, a flóru: Zamites göpperti, Baiera cf. cretosa (Foldyna - Šuf 1964). V nadloží ostravického pískovce je drobně rytmický flyš spodního členu godulského souvrství tvořený pískovci a tmavošedými jílovci. Po lomu Mazák pojmenoval Roth (1980) mazácké souvrství. Lom je jeho typovou lokalitou a zároveň typickou lokalitou ostravického pískovce (horninový typ v rámci mazáckého souvrství).
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - slezská jednotka - godulský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída
Témata: stratigrafie, sedimentologie, paleontologie
Jevy: stratotyp, diamiktit, zvrstvení, zkameněliny - fauna, zkameněliny - flora
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, jílovec (lupek), brekcie
Geologický význam: významný studijní profil

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lom Mazák je typovou lokalitou mazáckého souvrství a zároveň typickou lokalitou horninového typu ostravický pískovec. Patří k nejvýznamnějším stratigrafickým profilům beskydské svrchní křídy.
Součást VCHÚ: CHKO Beskydy
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Prostor lomu slouží jako skládka materiálu a odpadu místní dřevovýroby. Zároveň stěna lomu zarůstá náletovými dřevinami.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: beze změny, stěny zatím stále přístupné 19.11.2020;

Literatura

Foldyna, J. - Šuf, J (1964): Poznámka o slepenci ve fosilním výmolu ostravckých vrstev. - Sbor. vědec. Prací VŠB v Ostravě, 10, 1-2, řada hornic.-geologic., 185-188;Roth, Z. et al. (1962): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě 1 : 200 000 M-34-XIX Ostrava. – Geofond, 292 s., Praha; Roth, Z. (1980): Stratigrafie godulské skupiny Moravskoslezských Beskyd ve světle hlubokých vrtů. – Věstník ÚÚG, 55, 2, 75-84.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Eliáš Mojmír, 18.11.93
Aktualizoval(a): Bubík Miroslav 16.11.12, Vajskebrová Markéta 19.11.20

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 659 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-16]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/659.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Miroslav Bubík, 2014
Ostravice - lom Mazák, celkový pohled, Oldřich Neudert, 2002
Ostravice - lom Mazák, Oldřich Krejčí, 1993


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]