Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Ostravice, peřeje

Vyhledávání

Ostravice, peřeje

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Frýdek-Místek
Katastrální území: Ostravice
Mapové listy: 2522, 25223
Oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: Koryto Ostravice 1400 m V. od k. 446 m Vrchy.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Přirozené odkryvy s peřejemi v korytě řeky Ostravice, výměra 0,8 ha.
ID : 658

Geologie

Geologická charakteristika: Na lokalitě lze pozorovat nasunutí slezské jednotky na podslezskou. Podslezskou jednotku reprezentují šedé vápnité prachovité jílovce frýdeckého souvrství (campan-mastricht). V místě peřejí jsou přes tyto jílovce přesunuty zvrásněné černošedé prachovité vápnité jílovce s turbiditními lavicemi jemnozrnných až hrubozrnných vápnitých drobových a křemenných pískovců hradišťského souvrství (hauteriv - spodní apt). Výše pokračuje defilé černými nevápnitými jílovci s rohovci veřovického souvrství (svrchní apt)a konečně střídáním černošedých a skvrnitých šedých jílovců lhoteckého souvrství (alb). Biostratigrafii spodní křídy v defilé nově zpracovali Halásová et al. (2012)na základě vápnitého nanoplanktonu a vápnitých dinocyst. Jílovce frýdeckého souvrství jsou detailně provrásněné, z části drcené. Hradišťské souvrství v bezprostřední blízkosti nasunutí je výrazně zvrásněné ve formě vzpřímených a ležatých vrás s nepravidelným průběhem vrásových os. Stupeň tektonického postižení do nadloží slábne.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - podslezská jednotka, Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - slezská jednotka - godulský vývoj
Stratigrafie: svrchní křída, spodní křída
Témata: geomorfologie, stratigrafie, strukturní geologie (tektonika), sedimentologie, paleontologie
Jevy: zlom, vrása, koryto řeky
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , tektonická
Hornina: jílovec (lupek), pískovec, rohovec
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 185     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Přírodní památka mimořádné geologické hodnoty dovoluje pozorovat dobře odkrytý násun slezké jednotky na podslezkou.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: V současné době je lokalita bez střetů zájmů, potenciálně ji mohou ohrozit vodohospodářské úpravy všeho druhu.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Eliáš, M. et al. (1973): X Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Guide to Excursion I. - 38 s., GÚDŠ Bratislava; Halásová, E. et al. (2012): Lower Cretaceous succession and biostratigraphy near overthrust plane of Silesian Nappe (Ostravice River Channel, Outer Western Carpathians, Czech Republic). - Bulletin of Geosciences, 87, 2, 383-406; Menčík, E. et al. (1967): Contact between the Bohemian Massif and the Carpathians, Guide to Excursion 14 AC, IGC XXIII Session Prague. - ÚÚG Praha; Menčík, E. et al. (1973): Contact of the Bohemian Massif and the west Carpathians Mts. , Guide to Excursion B, X. Congress of Carpathian - Balkan Geological Association. - GÚDŠ Bratislava; Roth, Z. et al. (1967): Unmetamorphosed Sedimentari Formations of Czechoslovakia, Guide to Excursion 2 AC, IGC XXIII Sesion Prague. - ÚÚG Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Eliáš Mojmír, 17.11.93
Aktualizoval(a): Bubík Miroslav 22.10.12, Kukal Zdeněk 27.12.17

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Oldřich Krejčí, 1996


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]