Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Čeladná - defilé Čeladenky

Vyhledávání

Čeladná - defilé Čeladenky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Frýdek-Místek
Katastrální území: Čeladná
Mapové listy: 2522, 25223
Geologická správní oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: Pravý břeh Čeladenky a Bílého potoka
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: nárazový břeh potoka, přírodní stěna jílovců vysoká až 15 m
Exkurzní lokalita: ano
ID : 656

Geologie

Geologická charakteristika: Ve výchozech je odkryto lhotecké souvrství (alb) a veřovické souvrství (střední a svrchní apt) godulského vývoje slezské jednotky. Výchozy vystupují v starém i aktivním nárazovém břehu říčky Čeladénky v délce 1200 metrů s přerušením v místě říční terasy poblíž mostu. Veřovické souvrství je zastoupeno v typickém vývoji tvrdých černošedých až černých nevápnitých jílovců, destičkově a střepovitě odlučných s hojnými limonitovými povlaky na odlučných plochách. Některé horizonty obsahují kosterní zbytky ryb (ploutve, kusy páteří, šupiny), flóru, popřípadě ichnofosílie. Místy obsahují čočkovité polohy šedých pelosideritů. Jílovce veřovického souvrství pozvolna přecházejí do lhoteckého souvrství. Ve spodní části lhoteckého souvrství se vedle černých jílovců vyskytují i šedé, černošedě skvrnité jílovce, které jsou ojediněle vápnité (u čtvrtého splavu od mostu proti proudu) a limonitové povlaky místy chybí. Do jílovců se vkládají podřízeně střednozrnné křemenné pískovce a ojediněle lavice prachovitého pelokarbonátu.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - slezská jednotka
Stratigrafie: mezozoikum - křída - spodní křída - apt, mezozoikum - křída - spodní křída - alb
Témata: stratigrafie, sedimentologie, geologie, paleontologie
Jevy: zkameněliny - fauna, skalní stěna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: jílovec (lupek), pelokarbonát
Geologický význam: významný studijní profil

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jeden z nejrozsáhlejších a zároveň nejlépe odkrytých výchozů lhoteckého a veřovického souvrství v Beskydech. Paleontologická lokalita s ichtyofaunou spodní křídy. Vyhledávaná exkursní lokalita.
Střety zájmů: skládky odpadků, jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Regulace toku pískovcovými bloky a hrázemi místy brání odnosu suti, takže nižší výchozy mohou být časem zcela zasucené. Poblíž rodinných domů jsou na v starém břehu Čeladné černé skládky.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: 2012: Lokalita je v dobrém stavu, ale místy dochází k hromadění suti přikrývající patu jílovcové stěny (dlouhodobě bude pokračovat). 27.8.2012;

Literatura

Eliáš, M. (1970): Litologie a sedimentologie slezské jednotky v Moravskoslezských Beskydech. - Sbor. geol. Věd, Geol., 18, 7-90. Praha. Eliáš, M. et al. (1973): X Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Guide to Excursion I. - 38 s., GÚDŠ Bratislava. Pesl, V. - Salaj, J. - Vass, D. (1967): Internal Geological Congress, XXIII Session Prague, Guide to Excursion 6 AC: Thy Flysch and Klippen Belts, Neogene Basins of West Carpathians. - 11 s., GÚDŠ Bratislava.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Eliáš Mojmír, 15.11.93
Aktualizoval(a): Bubík Miroslav 17.01.05, Bubík Miroslav 27.08.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 656 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/656.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní stěna tvořená černými nevápnitými jílovci veřovického souvrství., Miroslav Bubík, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]