Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Mikulčice

Vyhledávání

Mikulčice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Hodonín
Katastrální území: Mikulčice
Mapové listy: 3424, 34241
Geologická správní oblast: Neogén vídeňské pánve
Lokalizace: 1,5 km SSV. od kóty 160 m n.m., 2 km J. od kóty 160 m n.m. Niva Moravy, JV. od obce.
Přístup k lokalitě: - autobusem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m) - geol.exkurze
Charakteristika objektu: Archeologická lokalita.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 648

Geologie

Geologická charakteristika: Mikulčice jsou významnou národní kulturní památkou, jedním z nejvýznamnějších center Velké Moravy. Na fluviální písčité štěrky, vyplňující nivu Moravy a Kyjovky u Mikulčic, nasedají místy naváté písky a vytvářejí zde typické duny (hrúdy), modelované mladšími povodňovými hlínami. Na archeologické lokalitě Na valech je doložena intenzivní eolická činnost před začátkem ukládání navátých písků hranci (ústní sdělení J. Sekyry). Tyto duny jsou typické pro celou soutokovou oblast Moravy s Dyjí s doklady periodického osídlení od mezolitu až po Slovany. Duna Na valech byla obtékána z velké části starými meandry Moravy. Například koryto na z. straně hradiště, mimo hlavní tok, je na bázi vyplněno povodňovými sedimenty se zbytky z období funkce hradiště. Pak následují fluviální písky uložené v 10 století n.j. (tj. brzy po zániku Velké Moravy). Nejmladší výplně tohoto slepého ramene povodňovými hlínami jsou pozdně středověké a novověké.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: archeologie, geologie, stratigrafie, kvartérní geologie
Jevy: údolní niva
Původ geologických jevů (geneze): antropogenní (činnost lidská), sedimentární , akvatická (činnost vody)
Hornina: štěrkopísek
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Technická nebo kulturní památka
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významná národní kulturní památka, významné centrum Velké Moravy. Paleogeografie území dolního toku řeky Moravy.
Střety zájmů: lesnictví
Popis střetů zájmů: Střety s lesním závodem Židlochovice - obora, eventuelně místním ZD.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Havlíček, P. (1987): Povodí řeky Moravy v průběhu posledních 15 000 let. - MS Archiv ČGÚ Praha. Havlíček, P. (1991): The Morava River basin during the last 15 000 years. in Starkel, L. - Gregory, K. J. - Thornes, J. B. - Wiley, J. (ed.): Temperate Paleohydrology. Opravil, E. (1983): Údolní niva v době hradištní. - Studie Archeologického Ústavu ČSAV v Brně, XI, 2, 1-77. Brno. Novák Z., Tomanová Petrová P. (eds), Adámek J., Adamová M., Gnojek I., Havlíček P., Krejčí O., O. Neudert, Nováková D., Šikula J. (2009): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice. 52 str. ČGS Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Havlíček Pavel, 29.11.93
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 16.04.12, Tomanová Petrová Pavla 10.04.14

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 648 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/648.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jiří Burda, 2012
Lucie Kondrová, 2012
Oldřich Holásek, 2012
Oldřich Holásek, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]