Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Boršice u Buchlovic

Vyhledávání

Boršice u Buchlovic

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Uherské Hradiště
Katastrální území: Boršice
Mapové listy: 2533, 25333
Geologická správní oblast: Neogén vídeňské pánve
Lokalizace: 1 km VJV. od k. 209, 1 km ZJZ. od k. 198, JV. od obce.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Činná štěrkovna, písčité štěrky s čočkami navátého písku
Technický objekt: štěrkovna
Exkurzní lokalita: ano
ID : 643

Geologie

Geologická charakteristika: 30 m mocný náplavový kužel JV. od Boršic u Buchlovic je výsledkem erozně denudačních procesů, probíhajících převážně v Chřibech. Jeho sedimentace je vázána na tektonické zdvihy této oblasti, poklesy Dolnomoravského úvalu a klimatické změny ve spodním a středním pleistocénu. Ve svrchním pleistocénu došlo k zahloubení údolí Dlouhé řeky do povrchu kužele. Při vývoji náplavového kužele se projevily akumulační fáze, fáze přerušení sedimentace a erozní období. Na popisované lokalitě byly poprvé v České a Slovenské republice bezpečně zjištěny postkryogenní textury syngenetického promrzání a existence permafrostu již ve spodním pleistocénu před více jak 788 000 lety (tj. před rozhraním B/M). V současnosti jsou odkryty písčité štěrky s čočkami navátého písku, jejichž povrch je prostoupen četnými mrazovými klíny a hrnci, vyplněnými navátými a deluvioeolickými písky. Charakteristická je hojná příměs červených a fialových porcelanitů od Medlovic o velikosti 5-15 mm v celé mocnosti nejvýznamnějšího výplavového kužele na Moravě, dokládající přínos materiálu od západu z Váženské vrchoviny a z Chřibů; jde o paleogeografický významný fenomén. V současné době je v soukromé těžebně odkryto 24 m hnědých písčitých štěrků chaoticky zvrstvených. Pro celý profil je charakteristické střídání hrubé a jemné frakce, s výraznými hiáty. Průměr valounů je 5-10 cm, ojediněle při bázi i 25 cm; jsou polooválené a tvořené převážně lokálními pískovci flyše. 1. 6. 2011 byly odkryty na jejich povrchu obří mrazové hrnce a jeden mrazový klín o délce 2-3 m. V nadloží je 1, max. 1,5 mocný patrně deluvioeolický písek, v němž hnízdí vlhy a břehule; proto tato stěna bude z popudu pracovníků Ochrany přírody ze zlínského krajského úřadu chráněna. Tím se zachrání i unikátní struktury a textury sedimentů tohoto nejrozsáhlejšího, stratigraficky nejlépe zpracovaného výplavového kužele na střední Moravě pro další studium. Význam tohoto unikátního tělesa vzrostl díky starším paleomagnetickým měřením a 3 polohám mrazových klínů nalezených v 70. letech minulého století uvnitř souvrství.
Regionální členění: Karpaty - kvartér západních Karpat
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér, kenozoikum - kvartér - pleistocén
Témata: sedimentologie, zoologie, kvartérní geologie
Jevy: porcelanity, diskordance, mrazový klín, dejekční kužel
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody), zvětrávání mrazové
Hornina: štěrk, písek, porcelanit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ojedinělý spodno až střednopleistocénní výplyvový kužel na úpatí Chřibů, důkaz existence permafrostu u nás ve spodním , středním a svrchním pleistocénu.
Střety zájmů: zemědělství, právo vlastnické
Popis střetů zájmů: Možné střety s vlastníkem pozemku Boršice u Buchlovic, současné době došlo k dohodě s vlastníkem o chránění stěny s hnízdy vlhy a břehule (současně využít k zachování geologických fenoménů).
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: původní těžebna rekultivována , nová přetíná výplavový kužel až na podložní zelenošedé jílovité silty (terciér) 01.06.2011;

Literatura

Czudek, T. - Havlíček, P. - Kovanda, J. (1985): Paleogeografický význam náplavového kužele JV. od Boršic u Buchlovic. - Čas. min. geol., 30, 2, 185-198. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Havlíček Pavel, 29.11.93
Aktualizoval(a): Havlíček Pavel 01.06.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 643 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/643.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Profil ve steně štěrkovny, svrchní partie 1,5 mocný patrně deluvioeolický písek, v němž hnízdí vlhy a břehule., Oldřich Holásek, 2012
Celkový pohled na těžebnu fluviálních sedimentů., Pavla Tomanová Petrová, 2012
Celkový pohled na otevřenou část štěrkovny., Pavla Gürtlerová, 2012
Profil ve stěně štěrkovny, mrazový klín., Pavla Gürtlerová, 2012
Profil ve steně štěrkovny, svrchní partie 1,5 mocný patrně deluvioeolický písek, v němž hnízdí vlhy a břehule., Pavla Gürtlerová, 2012
Celkový pohled na otevřenou část štěrkovny., Pavla Gürtlerová, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]