Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Buližníkový lůmek u Předboje

Vyhledávání

Buližníkový lůmek u Předboje

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Praha-východ
Katastrální území: Předboj
Mapové listy: 1222, 12223
Oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
Lokalizace: Jámový lůmek na hřbetu buližníků, který má směr JZ-SV, 370 m sv. od kóty 213, na spojnici silnic Velká ves - Předboj a Horňátky - Předboj.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný jámový lůmek.
Technický objekt: lom
ID : 64

Geologie

Geologická charakteristika: Na mořskou abrazí opracovaný, značně morfologicky členitý podklad - proterozoické silicity tvz. buližníky, transgredují spodnoturonské křídové sedimenty. Jsou zde vyvinuty balvanité bazální polohy i nadložní vápnité jílovce s biodetritem a fosiliemi. Popsány jsou odtud např. Spondylus a koráli Synhelia gibbosa, ale také zbytky mořských liliic (krinoidů), jsou zde ostny ježovek, početné fosfatizované koprolity. Lokalita je navrhována pro svůj komplexní, nejenom geologický význam k ochraně. Návrh je podán ve smyslu vyhlášení této lokality jako významného krajinného prvku i se zázemím této lokality (podle zák. číslo 114/92Sb, § 6).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, paleontologie, stratigrafie
Jevy: skalní hřbet
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: buližník, slínovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: 1. Geologický referenční a studijní bod. 2. Významná krajinná dominanta. 3. Geochemicky zajímavý objekt - fosfority. 4. Pedagogicky vhodná lokalita. Chráněno jako registrovaný VKP K Velké Vsi II.
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Případné střety zájmů mohou být v oblasti uložení jakýchkoliv deponií (ať již komunálního odpadu nebo odpadu z těžby dřeva, čištění mezí, kamene z polí a podobně). Lokalita vyžaduje kontrolu a ochranu.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Holásek, O. et al. (1988): Geologická mapa ČSSR 1 : 50 000, list 12-22 Mělník. - ČGÚ Praha. Svoboda, P. (1984): Svrchní křída mezi Odolenou Vodou a Neratovicemi - Byškovicemi. - Studie a zprávy okresního muzea Praha - východ, 36-41. Kladno.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Nekvasilová Olga, 14.12.93
Aktualizoval(a): Zelenka Přemysl 19.07.07, Zelenka Přemysl 15.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 64 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/64.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Opuštěný lůmek ve starohorních buližnících tvořících mořem obroušený a členitý podklad, na který nasedají spodněturonské křídové uloženiny., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Opuštěný lůmek ve starohorních buližnících tvořících mořem obroušený a členitý podklad, na který nasedají spodněturonské křídové uloženiny., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Opuštěný lůmek ve starohorních buližnících tvořících mořem obroušený a členitý podklad, na který nasedají spodněturonské křídové uloženiny., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Opuštěný lůmek ve starohorních buližnících tvořících mořem obroušený a členitý podklad, na který nasedají spodněturonské křídové uloženiny., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]